TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH HIỆN ĐẠI HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3124/TCHQ-CCHĐH
V/v hướng dẫn việc đóng dấu “Đã làm thủ tục hải quan” khi thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ hải quan điện tử

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương.

Phúc đáp công văn số 1157/HQBD-GSQL ngày16/6/2011 của Cục Hải quan Bình Dương về việc vướng mắc việc đóng dấu “Đã làmthủ tục hải quan” khi thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ hải quan điệntử, Ban Cải cách hiện đại hóa có ý kiến như sau:

Căn cứ tại Điểm c.3 Khoản 4.2 Điều71 Thông tư 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 của Bộ Tài chính quy định thủ tụchải quan điện tử loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ trường hợp doanh nghiệp xuấtkhẩu làm thủ tục hải quan theo phương thức truyền thống, doanh nghiệp nhập khẩulàm thủ tục hải quan theo phương thức điện tử, thì:“Trách nhiệm của hảiquan làm thủ tục nhập khẩu... c.3. Xác nhận đã làm thủ tục hải quan, ký tên,đóng dấu công chức vào cả 04 tờ khai (02 tờ mẫu HQ/2009-TC và 02 tờ khai hảiquan điện tử in);”. Do đó, Ban Cải cách hiện đại hóa:

- Đề nghị Cục Hải quan Bình Dươngthực hiện theo quy định tại Điều 71 Thông tư 222/2009/TT-BTC ;

- Ghi nhận ý kiến đề xuất của Quýđơn vị và xem xét đưa vào nội dung dự kiến sửa đổi Thông tư 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009.

Ban Cải cách hiện đại hóa thông báođể Cục Hải quan Bình Dương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCHĐH (2b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Quốc Định