BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3125 TCT/NV5
V/v thuế đối với nhà thầuthực hiện dự án Trung tâm truyền hình Việt Nam

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Ban quản lý dự án Trung tâm truyền hình Việt Nam

Trả lời công văn số 81/QLDA-THVN ngày 25/7/2003 của Ban quản lý dự án Trung tam truyền hình Việt Nam về vấn đề thuế đối với nhà thầu thực hiện dự án Trung tâm truyền hi hình Việt Nam, dự án ODA vay ưu đãi được NSNN cấp phát toàn bộ, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 4/5/2001 của Chính phủ, Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính, công hàm trao đổi ngày 28/3/2000 giữa đại diện Chính phủ Việt Nam và đại diện Chính phủ Nhật Bản thì:

1. Về thuế đối với hàng hoá nhập khẩu:

Máy móc, thiết bị, phương tiện tải do nhà thầu Nhật Bản nhập khẩu theo phương thức tạm nhập tái xuất để phục vụ thi công công trình của dự án được miễn thuế nhập khẩu, không thuộc diện chịu thuế GTGT khi nhập khẩu trong thời hạn thi công công trình của dự án và được miễn thuế xuất khẩu khi tái xuất.

Trường hợp các nhà thầu tham gia thực hiện dự án nhập khẩu hàng hoá khác, không phải là hàng hoá được miễn thuế nêu trên thì phải kê khai nộp thuế nhập khẩu (NK), thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) hoặc thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo quy định hiện hành.

2.Về thuế GTGT:

Trường hợp Ban quản lý dự án hợp đồng xây lắp, hoàn thiện Trung tâm truyền hình Việt Nam với nhà thầu theo giá có thuế GTGT thì Ban Quản lý dự án phải trả thuế GTGT cho nhà thầu và được hoàn lại thuế GTGT đã trả. Nếu dự án được NSNN cấp vốn đối ứng để trả thuế GTGT, chủ dự án không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT.

3. Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Căn cứ quy định tại điểm 7.b của công hàm trao đổi ngày 28/3/2000 giữa đại diện Chính phủ Việt Nam và đại diện Chính phủ Nhật Bản thì các nhà thầu Nhật Bản hoạt động với tư cách là nhà cung cấp, nhà thầu và/hoặc nhà tư vấn được miễn thuế TNDN đối với thu nhập phát sinh từ việc cung cấp hàng hoá và/hoặc dịch vụ theo quy định của khoản vay của dự án Trung tâm truyền hình Việt Nam.

Các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài khác nộp thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 và Thông tư số 95/1999/TT-BTC ngày 6/8/1999 của Bộ Tài chính.

4. Các cá nhân là người nước ngoài và người Việt Nam làm việc cho các nhà thầu Nhật Bản phải kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Tổng cục thuế thông báo để Ban quản lý dự án Trung tâm truyền hình Việt Nam biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến