BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3126/TCT-TNCN
V/v Thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng casino

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Trả lời công văn số 3471/CT-KT1 ngày 01/6/2015 của Cục Thuếtỉnh Bà Rịa - VũngTàu về việc xác định mức thuế TNCN ấn định trên thu nhập trúng thưởng Casino củaCông ty TNHH Dự án Hồ Tràm đối với giai đoạn trước khi Luật 71/2014/QH13 có hiệulực thi hành, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm C.2, khoản 1, Điều 15 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“c.2) Đối với trúng thưởng trong các casino, trúng thưởngtrong các hình thức trò chơi tại Điểm vui chơi giải trí có thưởng là phần giátrị vượt trên 10 triệu đồng mà cá nhân nhận được từ trúng thưởng trong một cuộcchơi, cụ thể như sau:

c.2.1) Thu nhập từ trúng thưởng trong một cuộc chơi là chênhlệch giữa số tiền mặt người chơi nhận lại(cash out) trừ đi số tiền mặt đã chi ra (cash in) trong một cuộc chơi.

Trường hợp thu nhập từ trúng thưởng là ngoại tệ thì phải quy đổira đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước công bố có hiệu lựctại thời điểm phát sinh thu nhập.

c.2.3) Trường hợp tổchức trả thưởng trò chơi điện tử có thưởng, casino không xác định được thu nhậpchịu thuế của cá nhân trúng thưởng để khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm c.2,khoản 1, Điều này thì thực hiện nộp thuế thay cho các cá nhân trúng thưởng theomức ấn định trên tổng số tiền trả lại chongười chơi (cash out). Tổ chức trả thưởng trò chơi điện tử có thưởng, casino nếuáp dụng nộp thuế thu nhập cá nhân theo mức ấn định phải đăng ký với cơ quan thuếvà điều chỉnh lại cơ cấu trả thưởng cho khách là thu nhập sau thuế để niêm yếtcông khai tại điểm vui chơi giải trí cóthưởng. Mức thuế ấn định thực hiện theohướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.”.

- Tại Điều 25 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chínhhướng dẫn:

“Điều 25. n địnhthuế đối với trường hợp người nộp thuế nộpthuế theo phương pháp kê khai vi phạm pháp luật thuế

1. Cơ quan thuế có quyền ấn định số tiền thuế phải nộp nếu người nộp thuếvi phạm trong các trường hợp sau:

….

đ) Trường hợp kiểm tra thuế, thanh tra thuế, có căn cứ chứngminh người nộp thuế hạch toán kế toán không đúng quy định, số liệu trên s kế toán không đầy đủ, không chínhxác, trung thực dẫn đến không xác định đúng các yếu tố làm căn cứ tính số thuếphải nộp;”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, đối với giai đoạn trước khiLuật số 71/2014/QH13 chính thức có hiệu lực thi hành (01/01/2015), đề nghị CụcThuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ hướng dẫn tại điểm c.2.1, khoản 1, Điều 15Thông tư số 111/2015/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính để hướng dẫn Côngty TNHH Dự án Hồ Tràm thực hiện khai thuế, nộp thuế TNCN đối với thu nhập củacá nhân trúng thưởng trong Casino. Trường hợp Doanh nghiệp không xác định đượcthu nhập chịu thuế của cá nhân trúng thưởng trong casino thì Cục Thuế thực hiệnấn định theo quy định của Luật quản lý thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm (Đ/c xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT);
-
u VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC THUẾ
Phi Vân Tuấn