BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------

Số: 3127/TCHQ-KTTT
V/v: khiếu nại giá tính thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 192/CV-CLTH ngày 04/6/2010, của Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp ô tô Chu Lai - Trường Hải về việc khiếu nại trị giá tính thuế mặt hàng xe ô tô tải chassis (không thùng) có buồng lái hiệu Hyundai HD65 và HD72, nhập khẩu qua Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam theo Tờ khai nhập khẩu số 70/NK /KDO/C60B ngày 08/3/2010. Công ty có công văn khiếu nại lần đầu đến Cục Hải quan tỉnh QuảngNamvà đã được giải quyết tại Quyết định số 0346/QĐ-HQQNa ngày10/5/2010 của Cục Hải quan Quảng Namlà giữ nguyên kết quả xác định giá tại Thông báo số 0270/TB-HQQNa ngày06/4/2010. Nay Công ty không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại lần 1 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam và gửi hồ sơ khiếu nại lần 2 đến Tổng cục Hải quan.

Để có cơ sở xem xét giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp theo đúng quy định của Luật khiếu nại tố cáo; Đảm bảo chính xác, khách quan khi ra quyết định giải quyết khiếu nại lần 2. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam:

1. Kiểm tra lại toàn bộ trình tự, thủ tục, thẩm quyền, hình thức văn bản đã thực hiện trong quá trình kiểm tra, tham vấn, xác định giá, ấn định thuế và giải quyết khiếu nại lần đầu đối với lô hàng nhập khẩu tại tờ khai hải quan trên.

2. Kiểm tra lại các khâu nghiệp vụ đã thực hiện theo quy định tại Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày21/5/2008của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Quyết định 1636/QĐ-TCHQ ngày17/8/2009 và các văn bản hướng dẫn về trị giá tính thuế của Tổng cục Hải quan. Trong đó lưu ý các vấn đề:

- Căn cứ, cơ sở nghi vấn, tham vấn trị giá;

- Căn cứ bác bỏ trị giá khai báo;

- Cơ sở thông tin xác định lại trị giá tính thuế;

- Phương pháp xác định trị giá và thời điểm ra thông báo xác định trị giá.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

3. Ra Quyết định điều chỉnh, thay thế một phần hoặc toàn bộ Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu nếu quá trình kiểm tra các nội dung nêu tại điểm 1, 2 phát hiện các sai sót về trình tự thủ tục, thẩm quyền, hình thức văn bản hoặc các sai sót về nghiệp vụ theo quy định.

4. Báo cáo kết quả cụ thể về Tổng cục Hải quan trước ngày 25/6/2010 kèm hồ sơ. Cụ thể:

- Căn cứ, cơ sở nghi ngờ trị giá khai báo;

- Việc tham vấn trị giá tính thuế (kèm theo Biên bản tham vấn);

- Căn cứ, cơ sở bác bỏ trị giá khai báo:

- Cơ sở thông tin giá để xác định lại trị giá tính thuế (kèm theo bản sao Tờ trình Cục xác định lại trị giá tính thuế, tờ trình Cục giải quyết khiếu nại lần đầu, Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, bản in các thông tin xác định lại trị giá tính thuế)

Hồ sơ nhập khẩu (tờ khai hải quan, hợp đồng, Invoice...)

- Các hồ sơ, tài liệu khác cơ liên quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?

>> Xem thêm:  Mẫu bảng câu hỏi khảo sát các yếu tố gây tranh chấp trong quản lý nhà chung cư