BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 313/BNV-ĐT
V/v đăng tải Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

- Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan TW các đoàn thể;
- Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CB CC các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan TW các đoàn thể;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Trường Chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức, ngày 15 tháng 01 năm2013 Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 39/QĐ-BNV ban hành Chương trìnhbồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương.

Để việc phát hành Chương trình bồi dưỡng lãnh đạocấp sở và tương đương thuận tiện, tiết kiệm, Bộ Nội vụ đăng tải Chương trìnhtại Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ (Website: www.moha.gov.vn, Mục tàiliệu bồi dưỡng cán bộ, công chức).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đềnghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Nội vụ để thống nhất giải pháp tháogỡ./.

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cơ sở ĐT, BD CB, CC của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP, đoàn thể Trung ương;
- Sở Nội vụ, Trường Chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, ĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Chu Văn Thành