TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 313/GSQL-GQ2
V/v thanh khoản tờ khai NK

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Điện tử Lưỡng Diện Việt Nam.
(Địa chỉ: Lô A2, CN1 Cụm CN vừa và nhỏ Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội)

Côngty TNHH Điện tử Lưỡng Diện Việt Nam có công văn số 07/LD-CV ngày 24/01/2013;công văn số 09/LD-CV ngày 21/02/2013; công văn số 10/LD-CV ngày 06/03/2013 gửiTổng cục Hải quan về việc thanh khoản tờ khai nhập khẩu. Để có đầy đủ cơ sở đểxem xét, hướng dẫn đề nghị Công ty báo cáo nội dung sau:

1.Thống kê chi tiết số tờ khai, số thuế nhập khẩu trên các tờ khai nhập khẩu từtháng 12/2010 đến tháng 8/2012.

2.Thống kê số tờ khai xuất khẩu sử dụng nguyên liệu nhập khẩu từ các tờ khai nhậpkhẩu từ tháng 12/2010 đến tháng 8/2012.

CụcGiám sát quản lý thông báo để Quý Công ty biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, GQ2 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha