BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 313/LĐTBXH-BHXH
V/v: Tiền lương làm cơ sở đóng BHXH

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2005

Kính gửi:

Công ty TNHH Mỹ phẩm Avon (Việt Nam)
151 Nguyễn Đình Chiểu – Quận 3 – Thành phố Hồ Chí Minh

Trảlời công văn số 01/HR /2004 ngày 27 tháng 12 năm 2004 của Quý Công ty hỏi vềtiền lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội của người lao động, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Điểu37 Điều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 1năm 1995 của Chính phủ quy định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội gồmlương theo ngạch bậc, chức vụ, hợp đồng và các khoản phụ cấp khu vực, đắt đỏ,chức vụ, thâm niên, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).

Theotrình bày của quý Công ty tại công văn số 01/HR /2004 nêu trên, ngoài tiền lươngcơ bản được ghi trong hợp đồng lao động, hàng tháng người lao động được nhậnmột khoản tiền trợ cấp hàng tháng, được gọi là trợ cấp trách nhiệm, tùy thuộcvào tính chất công việc và trách nhiệm của người lao động. Căn cứ vào quy địnhtrên thì trợ cấp trách nhiệm không tính để làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Tuynhiên, trong Hợp đồng lao động do quý Công ty gửi kèm theo không ghi rõ loạiphụ cấp người lao động được hưởng theo đúng hướng dẫn về cách ghi hợp đồng laođộng quy định tại Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội. Do vậy, đề nghị quý Công ty xác định rõ loại phụ cấp ngườilao động được hưởng và thực hiện theo đúng theo các văn bản quy định của Nhànước./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, BHXH.

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Phạm Đỗ Nhật Tân