BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 313/TCHQ-TXNK
V/v miễn tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Minh Đạt.
(Đ/c: 7/1 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn ngày11/12/2014 của Công ty Cổ phần XNK Minh Đạt kiến nghị miễn tiền phạt chậm nộpthuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu; Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Ngày 09/01/2015 Tổng cục Hải quan có công văn số 117/TCHQ-TXNK trả lời kiến nghị của Công ty về việc miễn tiền chậm nộp. Theođó, người nộp thuế nộp tiền thuế chậm so với thời hạn quy định, thời hạn đượcgia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo, trong quyết định xử lý vi phạmpháp luật về thuế của cơ quan hải quan và văn bản xử lý về thuế của cơ quan cóthẩm quyền thì phải nộp tiền chậm nộp.

Trường hợp người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành quyếtđịnh hành chính thuế, nhưng không có khả năng nộp đủ số thuế nợ trong một lầnthì được nộp dần tiền thuế nợ theo quy định tại khoản 25 Điều 1Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, người nộpthuế“được nộp dần tiền thuế nợ trong thời hạn tối đa không quá 12 tháng kểtừ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế nếucó bảo lãnh của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật về số tiền thuế nợđề nghị nộp dần và cam kết tiến độ thực hiện nộp dần tiền thuế nợ, tiền chậm nộpvào ngân sách nhà nước…”.

Nội dung quy định chi tiết cụ thể về việc nộp dầntiền thuế nợ, trách nhiệm của người nộp thuế, hồ sơ, thẩm quyền giải quyết nộpdần tiền thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 132 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết, liên hệvới Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh để được xem xét giải quyết theo quy định.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục HQ Tp.Hồ Chí Minh (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK-P.Hiền (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ