TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 313/TLĐ
V/v: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL trong CNLĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2010

Kính gửi:

- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố;
- Các Công đoàn ngành Trung ương;
- Công đoàn các Tổng công ty trực thuộc TLĐ.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phápluật trong CNVCLĐ, đặc biệt là CNLĐ khu vực kinh tế ngoài Nhà nước; Tổng Liênđoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn các đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụtrọng tâm sau:

1.Kiện toàn, củng cố hoạt động của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dụcpháp luật; Tăng cường hoạt động của các tổ chức Tư vấn pháp luật (Trung tâm,Văn phòng, tổ tư vấn pháp luật).

2.Tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư Trungương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dụcpháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân” và Chỉ thịsố 22-CT/TW ngày 5/6/2008 Ban Bí thư về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạoviệc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”.

3.Thực hiện có hiệu quả Tiểu đề án 3: “Tuyên truyền phổ biến pháp luật Lao động,pháp luật Công đoàn và các quy định pháp luật có liên quan cho công nhân laođộng tại các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”theo Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về“Phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và ngườisử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ 2009 đến 2012”.

4.Chủ động mở các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làmcông tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở. Nội dung chủ yếutừ tài liệu tuyên truyền pháp luật của Tổng Liên đoàn.

5.Triển khai thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật”.

Căn cứ những nhiệm vụ chủ yếu trên, đơn vị lựa chọn nhữngnội dung pháp luật thật sự cần thiết, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi íchchính đáng, hợp pháp của CNLĐ, biên tập ngắn gọn để tuyên truyền; sử dụng linhhoạt và đa dạng các hình thức tuyên truyền phù hợp với trình độ, thời gian,điều kiện làm việc và điều kiện sống của CNLĐ. Phối hợp chặt chẽ với các cơquan hữu quan trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt là côngtác tư vấn pháp luật, hoà giải, thương lượng để giải quyết tranh chấp lao động.

Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Côngđoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn cần có khảo sát, đánh giá thựctrạng hiểu biết pháp luật của CNLĐ, thực trạng công tác tuyên truyền, phổ biến,giáo dục pháp luật trong CNLĐ để triển khai thực hiện công tác tuyên truyềnpháp luật kịp thời, phù hợp, hiệu quả.

Báo cáo định kỳ 6 tháng về công tác tuyên truyền, phổ biến,giáo dục pháp luật; báo cáo nhanh về tình hình đình công và giải quyết đìnhcông, đề nghị các đơn vị gửi về Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn, điện thoại04.39421518, email: .

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu TG, VP.

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Thanh