VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 313/VPCP-QHQT
V/v: chủ trương tiếp nhận viện trợ của IFAD cho tỉnh Tuyên Quang.

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Xétđề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9431/BKH-KTĐN ngày 29 tháng 12năm 2008), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1.Đồng ý về chủ trương việc tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận Dự án “Hỗ trợ phát triểnthị trường và nông thôn miền núi”, do Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp(IFAD) tài trợ trong Chương trình hợp tác Quốc gia giữa Việt Nam và IFAD giaiđoạn 2008 – 2012.

2.Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

-Thông báo cho phía IFAD biết ý kiến trên của Thủ tướng Chính phủ để phối hợpthực hiện.

-Hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang xây dựng Dự án, trình duyệt theo quyđịnh hiện hành.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTT Phạm Gia Khiêm (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các Vụ: TH, KTN, ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc