BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------
V/v: Chuẩn hóa và quản lý tập trung dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;
- Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.

Để nâng cao chất lượng công tác thống kê tổng hợp, giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) và xây dựng cơ sở dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT tập trung toàn ngành, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam (gọi chung là BHXH tỉnh) thực hiện một số nội dung sau:
1. Thực hiện nghiêm túc việc giám định dữ liệu chi phí khám chữa bệnh do cơ sở KCB đề nghị thanh toán, đối chiếu với dữ liệu phát hành thẻ của BHXH tỉnh, từ chối thanh toán các trường hợp thông tin sai lệch; không đầy đủ; không chính xác.
2. Khẩn trương hoàn thành việc chuẩn hóa dữ liệu thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT tương ứng trên mẫu 79b-HD, 80b-HD ban hành kèm theo Thông tư 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính theo đúng định dạng đã hướng dẫn tại Công văn số 808/BHXH-CSYT ngày 04/3/2013 của BHXH Việt Nam. Chuẩn hóa dữ liệu thanh toán chi phí thuốc (mẫu 20/BHYT ), dịch vụ kỹ thuật (mẫu 21/BHYT ) theo đúng hướng dẫn tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 kèm theo Công văn này.
3. Từ quý 3 năm 2014 trở đi, yêu cầu BHXH các tỉnh nghiêm túc thực hiện việc tập trung dữ liệu thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT hàng quý tại BHXH tỉnh gồm dữ liệu tương ứng trên các mẫu 79b-HD, 80b-HD, 20/BHYT , 21/BHYT đồng thời chuyển về BHXH Việt Nam cùng với thời điểm chuyển báo cáo thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT trước ngày 15 của tháng thứ hai quý tiếp theo qua đường truyền ftp://ftp.vssic.gov.vn.
4. Kiểm tra, cập nhật thông tin cơ sở KCB trong file dm_benhvien gửi qua địa chỉ email của BHXH tỉnh theo hướng dẫn, gửi lại về BHXH Việt Nam bằng văn bản và file điện tử theo địa chỉ [email protected] trước ngày 30/9/2014. BHXH các tỉnh không tự cấp mã cơ sở KCB, không hướng dẫn người tham gia BHYT đăng ký KCB ban đầu, không ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT khi cơ sở KCB chưa được BHXH Việt Nam cấp mã số.
5. Khi cơ sở KCB có yêu cầu cung cấp danh sách người tham gia BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở đó, BHXH các tỉnh chỉ cung cấp thông tin theo đúng Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BHYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.
Yêu cầu BHXH các tỉnh triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về BHXH Việt Nam để kịp thời hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- CNTT;
- Lưu: VT, CSYT (2b).
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐCNguyễn Minh Thảo

>> Xem thêm:  Điều kiện nào được hưởng tiền bảo hiểm xã hội một lần ? Thủ tục rút tiền BHXH như thế nào ?

PHỤ LỤC 1:
QUY ƯỚC ĐỊNH DẠNG FILE DỮ LIỆU BIỂU 20/BHYT

STT
Tên cột/trường
Định dạng
Độ dài
Diễn giải
A
B
C
D
E
1
STT
Số
6
Số thứ tự trong danh sách
2
tenthuoc
Text
45
Tên thuốc biệt dược, dịch truyền
3
hamluong
Text
30
Hàm lượng thuốc
4
sodangky
Text
25
Số đăng ký/giấy phép nhập khẩu
5
donvitinh
Text
10
Đơn vị tính
6
soluong
Số
10.2
Số lượng thực tế xuất ra
7
dongia
Số
10.2
Đơn giá thanh toán theo quy định
8
thanhtien
Số
18.2
Thành tiền
9
mathuoc
Text
25
Mã từng loại thuốc biệt dược
10
mabv
Text
5
Mã số của từng CSKCB
11
loaikcb
Text
5
Loại hình KCB (NOI/NGOAI)

Ghi chú:
+ Ghi Số Quyết định+số thứ tự trong danh sách kèm theo Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu (VD: Quyết định số 1915, thuốc có STT 1:19151).
+ Cơ quan BHXH hướng dẫn CSKCB lập file dữ liệu các cột từ cột 1 đến cột 9, BHXH ghi thông tin vào các cột 10, 11 khi tập trung CSDL toàn tỉnh.
PHỤ LỤC 2:
QUY ƯỚC ĐỊNH DẠNG FILE DỮ LIỆU BIỂU 21/BHYT

STT
Tên cột/trường
Định dạng
Độ dài
Diễn giải
A
B
C
D
E
1
STT
Số
6
Thứ tự trong danh sách
2
tendvkt
Text
9
Tên dịch vụ kỹ thuật
3
soluong
Số
10.2
Số lượng thực tế xuất ra
4
dongia
Số
10.2
Đơn giá thanh toán BHYT
5
thanhtien
Số
18.2
Thành tiền
6
madvkt
Text
25
MãDVKT
7
mabv
Text
5
Mã số của từng CSKCB
8
loaikcb
Text
5
Loại hình KCB (NOI/NGOAI)

Ghi chú:

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp, đổi, gia hạn thẻ BHYT và quyền lợi của người có thẻ BHYT trong dịch Covid-19

+ Mã DVKT: Ghi số Quyết định+số thứ tự trong danh sách kèm theo Quyết định phê duyệt giá DVKT (tương tự mã thuốc)
+ Cơ quan BHXH hướng dẫn CSKCB lập file dữ liệu các cột từ cột 1 đến cột 6, BHXH ghi thông tin vào các cột 7, 8 khi tập trung CSDL toàn tỉnh.
Quy ước chung: - Các file dữ liệu trên Excel phải đủ số cột và đúng thứ tự các cột, File DBF phải đúng tên trường và định dạng theo cột 'C'; Định dạng font chữ: '.Vntime, 12'. Tên file: Tên tỉnh viết liền không dấu+năm+quý, VD: HANOI20143_20(21), trong đó: HANOI - tên tỉnh, 2014 năm phát sinh, 3 - quý phát sinh, 20 - số hiệu mẫu biểu.

>> Xem thêm:  Tư vấn về đăng ký khai sinh, cấp the bảo hiểm y tế đối với trẻ em dưới 6 tuổi