VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3132/VPCP-KG
V/v xin phép tổ chức hội thảo khoa học

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2002

Kính gửi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Văn phòng Chính phủ đã nhận được công văn số 497/LHH ngày 5 tháng 6 năm 2002 của quý cơ quan về việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Viện nghiên cứu phát triển phương Đông phối hợp với Hanns Seidel Foundation tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề” Kinh tế tri thức và phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam” tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 6 năm 2002. Theo Quyết định số 122/2001/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam, việc này thuộc thẩm quyền quyết định của quý cơ quan.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý cơ quan biết./.

KT/ BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản