VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3132/VPCP-KTN
V/v quản lý, thăm dò, khai thác vàng tại Sa Phìn và Tsu Ha, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnhLào Cai (công văn số 648/UBND-CN ngày 22 tháng 3 năm 2011), ý kiến các Bộ: CôngThương (công văn số 3428/BCT-CNNg ngày 15 tháng 4 năm 2011), Tài nguyên và Môitrường (công văn số 1408/BTNMT-ĐCKS ngày 29 tháng 4 năm 2011) về việc quản lý,thăm dò, khai thác vàng tại Sa Phìn và Tsu Ha, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, PhóThủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý giao cho Ủy ban nhân dântỉnh Lào Cai quản lý cấp phép hoạt động khoáng sản vàng tại khu vực vàng gốc SaPhìn, diện tích 23,1 ha và Tsu Ha, diện tích 15,83 ha, huyện Văn Bàn, tỉnh LàoCai theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai kiểmtra, xác định mốc giới 02 khu vực vàng nêu trên, đảm bảo không chồng lấn vớicác diện tích đang thăm dò khoáng sản tại khu vực lân cận.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cáccơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Tổng cục ĐC & KS Việt Nam;
- Công ty CP khoáng sản MTC VN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Vụ ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), Dg (14).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý