BỘ NỘI VỤ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3133/BNV-TCBC
V/v Tăng cường chỉ đạo thực hiện phân cấp QLNN về ngành và lĩnh vực

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2004

Kính gửi: Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30/6/2004 về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Nội vụ đã có văn bản số 1625/BNV-TCBC ngày 1/7/2004 hướng dẫn các Bộ, ngành trung ương xây dựng đề án phân cấp quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực cho chính quyền địa phương. Ngày 23/11/2004, Bộ Nội vụ đã tổ chức họp giao ban với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về tình hình triển khai đề án phân cấp. Trên cơ sở tình hình thực hiện của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và để đảm bảo chất lượng, tiến độ xây dựng đề án phân cấp, Bộ Nội vụ đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quan tâm, chỉ đạo một số việc sau:

1. Đề nghị đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng Bộ, ngành dành thời gian để nghe và chỉ đạo để Ban soạn thảo, các đơn vị trực thuộc Bộ, ngành xây dựng và hiệu chỉnh kịp thời, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ.

Trong rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, ngành để đề xuất các vấn đề cần phân cấp, tiếp tục kế thừa những vấn đề cần giải quyết đã được nêu ra khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá VIII) và Quyết định số 207/1999/QĐ-TTg ngày 25/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ, quán triệt những định hướng phân cấp được xác định nội dung trong Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP Lựa chọn những nội dung bức xúc, thiết thực cần phân cấp rõ hơn, mạnh hơn cho chính quyền địa phương.

2. Khi đề xuất phân cấp cần tập trung để giải quyết được một số vấn đề cốt lõi như: chuyển giao các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công về địa phương quản lý; tăng cường giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp, phân cấp những việc mà chính quyền địa phương có điều kiện thực hiện hiệu quả hơn, như: thẩm quyền cấp phép, đăng kiểm, đăng ký, thẩm định… mà hiện nay Bộ đang làm.

3. Đối với những Bộ, ngành có tổ chức quản lý nhà nước theo ngành dọc đặt tại địa phương cần xem xét để phân cấp hoặc uỷ quyền chính quyền địa phương thực hiện một số việc cụ thể cho phù hợp với thực tiễn và yêu cầu cải cách hành chính mà Bộ, ngành đã xây dựng báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

4. Đối với những vấn đề phân cấp đã rõ có sự thống nhất trong nội bộ Bộ, những vấn đề nào cần trình Thủ tướng Chính phủ xem xét để giải quyết ngay, không nhất thiết đợi hoàn thành toàn bộ đề án.

Trong quá trình tổ chức triển khai có gì vướng mắc, đề nghị Bộ, ngành phối hợp với Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan để thống nhất giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Đỗ Quang Trung