BỘ TÀICHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3135 TCT/CS
V/v trình tự, thủ tục giải quyết xoá nợ thuế các doanh nghiệp giải thể

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Phú Yên

Trả lời công văn số 2034CT/TQD ngày 31 tháng 7 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Phú Yên về trình tự, thủ tục giải quyết xoá nợ thuế các doanh nghiệp giải thể, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 3, Mục VII Thông tư số 66/2002/TT-BTC ngày 6 tháng 8 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục, nguyên tắc xử lý tài chính khi giải thể doanh nghiệp nhà nước: “Trường hợp số tiền thu được từ việc giải thể doanh nghiệp (kể cả khoản Nhà nước trợ cấp để hỗ trợ chi trả cho người lao động) không đủ thanh toán hết các khoản nợ phải trả thì người quyết định giải thể doanh nghiệp thông báo với các chủ nợ và các cơ quan có liên quan về việc doanh nghiệp đã lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán. Khi đó, việc xử lý không theo quy định về giải thể doanh nghiệp mà chuyển sang thực hiện các thủ tục phá sản doanh nghiệp”.

Căn cứ vào hướng dẫn trên, đối với các doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, sau khi thực hiện thanh toán chi phí giải thể và các khoản nợ phải trả theo tuần tự quy định tại Thông tư số 66/2002/TC-BTC ngày 6 tháng 8 năm 2002 của Bộ Tài chính, số tiền còn lại không còn khả năng thanh toán các khoản nợ thuế thì các doanh nghiệp đó không được xuất khẩu theo quy định về giải thể doanh nghiệp mà chuyển sang thủ tục phá sản doanh nghiệp; cơ quan thuế không được thực hiện theo thông báo phê duyệt phương án giải thể của UBND tỉnh để xoá nợ thuế cho các doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Phú Yên biết và thực hiện

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc