BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3136/TCT-CS
V/v: kê khai và nộp thuế TNDN

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Ngân hàng Citibank N.Achi nhánh Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 03032014/FC ngày3/3/2014 của Ngân hàng Citibank N.A chi nhánh Hà Nội (sau đây gọi là CitibankHà Nội) với nội dung kiến nghị kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp choCitibank Chi nhánhthành phốHồ Chí Minh(trước đây là chi nhánh phụ của Chi nhánh thành phố Hà Nội). Trên cơ sở báo cáocủa Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 14635/CT-KT1 ngày 15/4/2014 vàCục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 2580/CT-KT2 ngày 11/4/2014, TổngCục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lýthuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ có quy định:

“Điều 12. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanhnghiệp cho cơ quan thuế

a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanhnghiệp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vịtrực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhậpdoanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trựcthuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vịtrực thuộc.

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vịtrực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồsơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanhnghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phầnphát sinh tại đơn vị trực thuộc.

…”

- Khoản 2 Điều 8 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày22/7/2013 thay thế Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lýthuế có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2013 có quy định như sau:

“Điều 8: Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế

….

2. Trường hợp có sự thay đổi trụ sở của người nộpthuế dẫn đến thay đổi cơ quan quản lý trực tiếp ở tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương khác, người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế còn nợ; đềnghị hoàn số thuế nộp thừa (trừ thuế thu nhập cá nhân), thuế giá trị gia tăngchưa kịp khấu trừ hết thuộc diện hoàn thuế theo quy định (hoặc đề nghị cơ quanthuế xác nhận số tiền thuế giá trị gia tăng chưa kịp khấu trừ hết để làm căn cứchuyển cơ quan thuế quản lý mới tiếp tục theo dõi) trước khi thay đổi trụ sở vàkhông phải quyết toán thuế với cơ quan thuế, trừ trường hợp thời điểm thay đổitrụ sở trùng với thời điểm quyết toánthuế năm theo quy định của pháp luật.”

Theo quy định nêu trên và theo như trình bày củaCitibank Hà Nội, việc gộp báo cáo của Citibank Hồ Chí Minh với Citibank Hà Nộichỉ là chuyển báo cáo hợp nhất với báo cáo tài chính được kiểm toán cho năm2013 và kết quả kinh doanh của Citibank Hồ Chí Minh giai đoạn 18/7/2013 đến31/12/2013 và 02 tháng đầu năm 2014 gộp vào báo cáo của Citibank Hà nội cho mụcđích kê khai và nộp thuế TNDN tại Cục Thuế thành phố Hà Nội, việc kê khai nàykhông làm thay đổi tổng số thuế TNDN nộp vào NSNN.

Do đó, đối với hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2013,trường hợp nếu Citibank Hà Nội đã gộp chung cả kết quả kinh doanh trong giaiđoạn 18/7/2013 đến 31/12/2013 của Citibank Hồ Chí Minh và nộp tại Cục Thuếthành phố Hà Nội thì thống nhất không điều chỉnh lại.

Từ ngày 01/01/2014 trở đi Citibank Hồ Chí Minh thựchiện kê khai, nộp thuế TNDN tại Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng Cục thuế thông báo để Citibank Hà Nội được biếtvà đề nghị đơn vị liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để hướng dẫn việckê khai và nộp thuế theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục thuế thành phố Hà Nội;
- Vụ KK; Vụ PC -TCT;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn