VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3136/VPCP-KTTH
V/v: Điều chuyển và xử lý tài chính các phà Việt - Đan của Quỹ Phà hình thành từ viện trợ của Đan Mạch.

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tạicông văn số 5197/BTC-QLN ngày 21 tháng 4 năm 2011 về điều chuyển và xử lý tàichính các phà Việt - Đan của Quỹ Phà hình thành từ viện trợ của Đan Mạch, PhóThủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Tàichính về việc:

a) Điều chuyển cho tỉnh An Giang 2phà; cho thành phố Hồ Chí Minh 2 phà thuộc các phà Việt - Đan đã sử dụng tạitỉnh Bến Tre và thành phố Cần Thơ và điều chuyển 2 phà từ Cụm phà Hậu Giangsang Cụm phà Vàm Cống.

b) Đối với các phà được điều chuyểnthực hiện theo phương thức ngân sách nhà nước cấp phát cho các địa phương, cơquan tiếp nhận các phà này.

2. Đồng ý xóa toàn bộ nợ quá hạn, Xínghiệp phà Bến Tre và Cụm phà Hậu Giang không phải trả nợ vay Quỹ Phà đối vớicác phà nói trên, tính từ ngày các phà này ngừng hoạt động đến nay.

3. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn cácđịa phương, cơ quan liên quan thực hiện việc điều chỉnh cơ chế tài chính và xửlý nợ vay nêu tại công văn này.

Văn phòng Chính phủ thông báo để BộTài chính, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và cơ quan liên quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ và các PTTgCP;
- Các Bộ: GTVT, KHĐT;
- UBND tỉnh, TP: Hồ Chí Minh,
Cần Thơ, Bến tre, An Giang;
- Tổng cục đường bộ Việt Nam;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,
các Vụ: TKBT, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng