BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----------------
Số: 3139/TCT-KK
V/v: hoàn thuế GTGT dự án đầu tư
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2010

Kính gửi:
- Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam.
- Ban quản lý dự án DAP Hải Phòng
- Cục Thuế thành phố Hải Phòng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 368/HCVN-TCKT ngày 24/05/2010 của Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam về việc hoàn thuế GTGT của Dự án DAP-Hải Phòng; công văn số 698/DAP-TV ngày 18/12/2009 của Ban quản lý dự án DAP Hải Phòng về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án DAP Đình Vũ tại Hải Phòng và công văn số 1674/CT-KK ngày 17/12/2009 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về giải quyết hoàn thuế GTGT đối với BQL dự án DAP Hải Phòng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Điểm 1.3 Mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thuế thì: “Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế”.
Tại Điểm 3 Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, quy định:
Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh phải kê khai bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mới cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Sau khi bù trừ nếu có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ hết từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.
Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động (trừ các doanh nghiệp hạch toán toàn ngành) thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư cơ sở sản xuất mới tại địa bàn tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế, nếu có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư. Cơ sở kinh doanh phải kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế riêng đối với trường hợp này”.
Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam có đầu tư dự án Nhà máy sản xuất phân bón DAP tại khu kinh tế Đình Vũ, Hải Phòng; Tập đoàn có thành lập Ban quản lý dự án với trụ sở của Ban quản lý dự án đóng tại thành phố Hải Phòng; Ban quản lý dự án đã được Cục Thuế thành phố Hải Phòng cấp thông báo mã số thuế, trong quá trình thực hiện dự án đầu tư Ban quản lý dự án không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu, chi phát sinh thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án thì Tập đoàn có trách nhiệm kê khai và đề nghị hoàn thuế tại Cục Thuế thành phố Hà Nội. Trường hợp nếu Ban quản lý dự án của Tập đoàn đã kê khai nộp thuế GTGT đầu vào phục vụ cho dự án tại Cục Thuế thành phố Hải Phòng thì Tập đoàn đề nghị Cục Thuế này xác nhận số thuế GTGT đầu vào đã kê khai chưa được hoàn thuế của Ban quản lý dự án làm căn cứ lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế tại Cục Thuế thành phố Hà Nội theo chế độ quy định.
Cục Thuế Hải Phòng kiểm tra số thuế chưa được hoàn của Ban quản lý dự án trước khi xác nhận cho Tập đoàn làm căn cứ lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế tại Cục Thuế thành phố Hà Nội.
Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam, Ban Quản lý dự án DAP Hải Phòng và Cục Thuế Hải Phòng biết và thực hiện đúng chế độ quy định./.

>> Xem thêm:  Cận thị 3 độ có phải đi nghĩa vụ quân sự ? Cận bao nhiêu điop thì được miễn nghĩa vụ quân sự ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, KK (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGLê Hồng Hải

>> Xem thêm:  Tư vấn soạn thảo di chúc và Dịch vụ làm chứng, chứng thực di chúc