VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
--------------

Số: 314/VPCP-QHQT
V/v đề nghị CP Nhật Bản cung cấp trang thiết bị cho dự án môi trường.

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (công văn số 9508/BKH-KTĐN ngày 30 tháng 12 năm 2008), Phó Thủ tướngPhạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

- Đồng ý Bộ Kế hoạch và Đầutư thay mặt Chính phủ ta đề nghị Chính phủ Nhật Bản cung cấp 06 hạng mụctrang thiết bị trị giá 297.900 đô la Mỹ cho dự án “Tăng cường năng lực củaViện Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nước(giai đoạn 2)” do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại.

- Viện Khoa học và Công nghệViệt Nam tổ chức tiếp nhận và sử dụng số trang thiết bị nói trên theo quyđịnh hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các Vụ: KGVX, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM




Nguyễn Xuân Phúc