BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3140/BTC-CST
V/v chính sách thuế GTGT và TNDN đối với việc góp vốn liên doanh

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Tấn Trường.
(Đ/c: 817 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Q7, TP. Hồ Chí Minh)

Bộ Tài chính nhận được văn bản số 46/CV-2011 ngày 14/10/2011 của Công ty TNHH Tấn Trường (Công ty) đề nghị Bộ Tàichính hướng dẫn một số vấn đề về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thunhập doanh nghiệp (TNDN) đối với việc góp vốn liên doanh và văn bản số 58/CV-2011 ngày 22/12/2011 của Công ty TNHH Tấn Trường bổ sung hồ sơ theo côngvăn đề nghị của Bộ Tài chính số 16165/BTC-CST ngày 28/11/2011. Về vấn đề này,Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo Điều 65, Điều 66 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật đầu tư;

Theo khoản 4 Điều 4, khoản 1 và 2Điều 14 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ;

Theo điểm 1.7 Mục II Phần A Thôngtư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính và điểm c khoản 8 Mục IIphần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 28/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề đối tượng không chịu thuế GTGT;

Theo điểm m khoản 1 Điều 3 Nghịđịnh số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN về thu nhập chịu thuế TNDN; thì:

Trường hợp Công ty TNHH Tấn Trườngthực hiện đền bù giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án khu cao ốc phức hợp tạiphường Tân Phú, Q7 - TP. Hồ Chí Minh trong tương lai theo chủ trương của UBNDTp. Hồ Chí Minh, sau khi hoàn tất việc đền bù giải phóng mặt bằng Công ty TấnTrường tiến hành liên doanh với một doanh nghiệp nước ngoài thành lập Công tyTNHH Riviera Point để thực hiện dự án trên khu đất nói trên với tỷ lệ góp vốncủa Công ty TNHH Tấn Trường là 25% vốn điều lệ (bằng một phần chi phí thực hiệnbồi thường, giải phóng mặt bằng khu đất dự án tại phường Tân Phú, quận 7,TP.HCM, quyền phát triển dự án và một phần bằng tiền mặt), của Công ty nướcngoài là 75% vốn điều lệ, bằng tiền mặt. Công ty chưa có quyết định giao đấthay chứng từ chứng minh nghĩa vụ tài chính đối với khu đất đã thực hiện đền bùgiải phóng mặt bằng; hoạt động bỏ vốn của Công ty để giải phóng mặt bằng nhằmthực hiện dự án trong tương lai sau đó được định giá và góp một phần vào thànhlập doanh nghiệp mới, một phần chuyển nhượng cho đối tác trong liên doanh, nếuđược cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thì các hoạt động này thuộc đốitượng không chịu thuế GTGT, Công ty không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào tươngứng. Công ty TNHH Tấn Trường phải xuất hóa đơn GTGT, dòng thuế suất không ghigạch chéo, dòng giá trị tiền hàng là tổng giá trị chuyển nhượng phần chi phíđền bù giải phóng mặt bằng mà đối tác bên nước ngoài thanh toán.

Phần thu nhập phát sinh sau khiđịnh giá góp vốn là khoản thu nhập khác thuộc diện chịu thuế TNDN theo quy địnhcủa Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn.

Bộ Tài chính trả lời Công ty TNHHTấn Trường để biết và phối hợp với cơ quan thuế thực hiện theo đúng quy địnhcủa pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC; TCT;
- Cục thuế TP.HCM;
- Lưu: VT, Vụ CST.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Ngô Hữu Lợi