BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3141 TCT/NV2
V/v Nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

Công ty xây dựng công trình Hà Nội
(Thịnh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội)

Trả lời công văn số 414/TCKT ngày 05tháng 8 năm 2003 của Công ty xây dựng công trình Hà Nội về việc “kê khai nộp 1%thuế GTGT công trình XDCB”, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2 mục II phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTCngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính đã quy định “Trường hợp các cơ sởxây dựng, lắp đặt có tổ chức các đơn vị phụ thuộc không có từ cách pháp nhânnhư: tổ, đội xây dựng, ban quản lý công trình thực hiện xây lắp các công trìnhở địa phương khác (tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương) nơi cơ sở trụ sở chínhkhông kê khai xác định được thuế GTGT đầu vào, thuế đầu ra, thuế phải nộp theoquy định thì đơn vị xây dựng, lắp đặt hoặc cơ sở chính phải kê khai doanh thuvà thuế GTGT nộp tại địa phương nơi xây dựng công trình, hạng mục công trìnhtheo tỷ lệ bằng 1% trên giá thanh toán công trình, hạng mục công trình chưa cóthuế GTGT. Cơ sở xây dựng, lắp đặt có trách nhiệm kê khai, quyết toán thuế GTGTtheo chế độ quy định với cơ quan thuế nơi đóng trụ sở chính. Số thuế GTGT đãnộp nơi xây dựng công trình được tính vào thuế GTGT đã nộp khi cơ sở xây dựngkê khai nộp thuế GTGT tại văn phòng trụ sở chính.

Vậy, trường hợp Công ty xây dựng côngtrình Hà Nội có trụ sở chính tại Hà Nội trúng thầu thi công một số công trìnhtrên địa phận tỉnh Sơn La. Để thực hiện nhiệm vụ Công ty đã giao cho các độixây dựng công trình của Công ty thi công (các đội xây dựng công trình là đơn vịhạch toán phụ thuộc, không có tư cách pháp nhân, không đăng ký mã số thuếriêng) thì Công ty phải kê khai và nộp thuế GTGT tại Cục thuế Sơn La theo tỷ lệ1% trên giá thanh toán công trình, hạng mục công trình và kê khai quyết toánthuế GTGT theo chế độ tại cục thuế Hà Nội.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty xâydựng Công trình Hà Nội biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc