TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3142/CT-HTr
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần Thiết bịTân Phát
(Địa chỉ: Số168 Phan Trọng Tuệ, Xã Thanh Liệt, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội)
MST:0100981927

Trả lời công văn số 158/CVTP ngày 07/01/2015 của Côngty cổ phần Thiết bị Tân Phát, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Tiết c, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quảnlý thuế;Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 củaChính phủ quy định trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quanthuế:

“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộckinh doanh ở địa phương cp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trựcthuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếuđơn vị trực thuộc không trựctiếp bán hàng, không phát sinhdoanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

Ví dụ 12: Công ty kinh doanh bất động sản A có trụ sởtại Hà Nội, Công ty là chủ đầu tư dự án phát triển nhà tại thành ph Đà Nng, Công ty thành lập chi nhánh tạiĐà Nng đ quản lý dự án thì chi nhánh Công tyA phải thực hiện đăng ký thuế, khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khu trừ đi với hoạt động kinh doanh bất độngsản này tại Đà Nng.”

Căn cứ Điểm 2.6 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tưsố 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“2.6. Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theophương pháp khu trừ xuất điều chuyn hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộcnhư các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương) đ bán hoặc xut điều chuyn giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộcvới nhau; xuất hàng hóacho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức t chức kinh, doanh và hạch toán kếtoán, cơ sở có th lựa chọn một trong hai cáchsử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

a) Sử dụng hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vịvà từng khâu độc lập với nhau;

b) Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyn nội bộ kèm theo Lệnh điu độngnội bộ; Sử dụng Phiếu xuất kho hànggửi bán đại theo quy định đi với hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng; cơ sởnhận làm đại lý bán hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đồng thờilập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi v cơ sở có hàng hóa điu chuyển hoặc cơ sở có hàng hóa gửi bán (gọi chung là cơ sở giao hàng) đểcơ sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toánphụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhậnlàm đại lý bán hàng.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty có mởchi nhánh hạch toán phụ thuộc tại Thành phố Vinh, chi nhánh trực tiếp bánhàng thì không thuộc trường hp kêkhai nộp thuế vãng lai ngoại tỉnh, chi nhánhkê khai nộp thuế GTGT với cơ quan thuếtheo quy định tại Tiết c, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính nêutrên.

Khi bán hàng hóa, dịch vụ chi nhánh phải lập hóa đơnkê khai nộp thuế theo quy định. Trường hp Công ty điều chuyển hàng hóa chochi nhánh để bán đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện theo quy định tại Điểm2.6 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BộTài chính nêu trên.

Cục thuế Thành phố Hà Nội thông báo để Công ty cổ phầnThiết bị Tân Phát biết và áp dụng theo đúng quy địnhtại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.


Nơi nhận:
-Như trên;
- Phòng Kiểm tra 4;
-
PhòngPháp Chế;
- LưuVT,HTr(2);

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến