ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3142/UB
Về việc tỷ lệ làm nghĩa vụ và thụ hưởng quyền sử dụng ngoại tệ của các ngành quận huyện tham gia ủy thác xuất khẩu cho Tổng Công ty xuất nhập khẩu thành phố.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 1984

Để khuyến khích công tác cung ứng hàng xuất khẩu của cácngành, các quận huyện, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố ấn định tỷ lệ làmnghĩa vụ và thụ hưởng quyền sử dụng ngoại tệ của các ngành, các quận, huyện dotự mình tạo ra cung ứng xuất khẩu ủy thác cho Tổng Công ty xuất nhập khẩu thànhphố như sau :

- 10% làm nghĩa vụ giao nộp Trung ương.

- 5% làm nghĩa vụ giao nộp thành phố và phí xuất khẩu, trongđó: 2% thuộc Tổng Công ty xuất khẩu thành phố (chia ra: 1% là phí xuất khẩu trảbằng ngoại tệ, 1% là khoản dự phòng: hao hụt, tỷ giá…) và 3% là nghĩa vụ nộpvào tài khoản 9946 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- 85% thuộc quyền sử dụng ngoại tệ của ngành, quận huyện đãủy thác xuất khẩu và được mua hàng nhập khẩu theo kế hoạch nhập khẩu, do đơn vịchủ quản và Ủy ban kế hoạch thành phố xét duyệt.

Đối với 1% phí dự phòng cho Tổng Công ty xuất khẩu thành phốvà 3% nộp nghĩa vụ thành phố, các đơn vị ủy thác xuất khẩu của các ngành vàquận huyện được trả lại bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá hàng xuất khẩu bình quândo Ủy ban Vật giá thành phố ấn định.

Tỷ lệ quy định nói trên bắt đầu áp dụng từ ngày 1-12-1984.Các quy định trước đây trái với quy định này được bãi bỏ.

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH.
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC.
Nguyễn Võ Danh