VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3142/VPCP-QHQT V/v danh mục Dự án HTKT Nâng cao năng lực của UBCKNN do Thụy Sỹ tài trợ

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2849/BKH-KTĐN ngày 22 tháng 4 năm 2008) về việc trình duyệt dự án hỗ trợ kỹthuật "Nâng cao năng lực cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước" do Thụy Sỹtài trợ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật "Nâng caonăng lực cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước" sử dụng viện trợ không hoàn lạicủa Chính phủ Thụy Sỹ. Tổng vốn của Dự án là 1,135 triệu CHF, trong đó viện trợkhông hoàn lại của Chính phủ Thụy Sỹ là 1,1 triệu CHF, vốn đối ứng khoảng 0,035triệu CHF (tương đương khoảng 550 triệu VND) do Bộ Tài chính tự bố trí trong kếhoạch ngân sách hàng năm.

2. Giao Bộ Tài chính:

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, chỉđạo chủ dự án hoàn thiện văn kiện dự án, tiến hành thẩm định và triển khai Dựán theo các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA.

- Tiến hành các thủ tục theo quy định để có thể ký Thư thỏathuận với phía Thụy Sỹ để tiếp nhận khoản viện trợ nêu trên của Chính phủ ThụySỹ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;- VPCP: BTCN, Các Vụ: TH, KTTH, TTĐT;- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc