BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3143 TCT/NV2
V/v thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

Dự án đào tạo kinh tế FULBRIHT
(232/6 Võ Thị Sáu Quận 3 TP. HCM)

Trả lời đơn thư ngày 23/6/203 của Dự án đào tạo kinh tế FULBRIHT về thế TNCN đối với phụ cấp tiền quần áo, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 4, mục I, Thông tư số 05/2000/TT-BTC ngày 17/01/2000 của Bộ Tài chính thì: Khoản phụ cấp quần áo nhận bằng tiền thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân. Vì vậy, đơn vị phải tổng hợp khoản phụ cấp tiền quần áo và thu nhập của nhân viên khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Tổng cục thuế thông báo để đơn vị được biết./.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc