BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3144/LĐTBXH-LĐTL
V/v chế độ phụ cấp thu hút đối với người lao động

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Tậpđoàn Điện lực Việt Nam

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được côngvăn số 3166/EVN-TC &NS ngày 05/8/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghịhướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút đối với người lao động làm việc tạidự án Thủy điện tích năng Bác Ái thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo công vănsố 3552/LĐTBXH-LĐTL ngày 11/9/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, saukhi nghiên cứu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Trong thời gian Tập đoàn Điện lực Việt Nam chưaxây dựng thang lương, bảng lương áp dụng chung trong toàn bộ tập đoàn theo quyđịnh tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội thống nhất tạm thời áp dụng phụ cấp thu hút 50% tính trênlương cấp bậc, chức vụ trong quá trình thực hiện dự án đối với người lao độngtrực tiếp tham gia khảo sát dự án Thủy điện Tích năng Bác Ái.

2. Cách tính và cách trả phụ cấp thu hút được thựchiện theo Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2005 củaBộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính. Thời gian hưởngphụ cấp thu hút là 03 năm kể từ ngày người lao động được hưởng chế độ phụ cấp.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Tậpđoàn Điện lực Việt Nam biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân