BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3144 TCT/NV1
V/v Hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu uỷ thác

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2003

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 208/CT-TTXL ngày11 tháng 3 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Long An về việc hoàn thuế GTGT đối vớihàng hoá xuất khẩu uỷ thác, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo Hợp đồng số 41-KD3/2000 ngày 6tháng 9 năm 2000 ký kết giữa Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An vàCông ty xuất nhập khẩu rau quả 1 - Hà Nội thì: Công ty cổ phần chế biếnhàng xuất khẩu Long An là bên có hàng đưa uỷ thác xuất khẩu, Công ty xuất nhậpkhẩu rau quả 1 - Hà Nội là đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu.

Theo quy định của Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhNghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Luật thuế GTGT thì Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long Anđược xét hoàn thuế GTGT đối với lô hàng hạt điều xuất khẩu đó, Công ty xuấtnhập khẩu rau quả 1 - Hà Nội chỉ được hưởng hoa hồng uỷ thác xuất khẩu.

Về giá trị xuất khẩu được xét hoàn thuếlà giá trị do phía trước ngoài thanh toán cho Công ty cổ phần chế biến hàngxuất khẩu Long An. Trường hợp phía nước ngoài thanh toán qua Công ty xuất nhậpkhẩu rau quả 1 - Hà Nội thì giá trị để xét hoàn thuế GTGT cho Công ty cổ phầnchế biến hàng xuất khẩu Long An là giá trị hàng hoá xuất khẩu được phía nướcngoài thực tế thanh toán qua Công ty xuất nhập khẩu rau quả 1 - Hà Nội để thanhtoán cho Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An.

Trường hợp Công ty xuất nhập khẩu rauquả 1 - Hà Nội thanh toán cho Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long Anvới giá trị thấp hơn hoặc cao hơn giá trị phía nước ngoài thanh toán, Cục thuếyêu cầu Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An giải trình rõ nguyênnhân, nếu đơn vị không giải trình được thì lô hàng đó không đủ điều kiện đểđược áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếtỉnh Long An biết, thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc