VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3144/VPCP-KTTH
V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2011-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011-2015.

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghịcủa Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2907/BKHĐT-CLPT ngày 12 tháng 5 năm2011 về việc tiến độ xây dựng dự thảo Chương trình hành động triển khai Chiếnlược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 -2020 và Phương hướng, nhiệm vụphát triển đất nước 5 năm 2011 -2015, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Các đồngchí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan Trung ương của các đoànthể, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tậptrung chỉ đạo việc tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động triểnkhai thực hiện Chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2011-2020 và Phương hướng,nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011-2015, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Vănphòng Chính phủ theo đúng tinh thần Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳtháng 4 năm 2011 (Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2011 của Chínhphủ).

2. Bộ Kếhoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Chương trình hành động, báo cáoThủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 5 năm 2011.

Văn phòngChính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục thuộc VPCP;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng