BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3145 TCT/NV1
V/v thuế GTGT, TNDN

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

Liên hiệp khoa học sản xuất công nghiệp sinh hoá học
(Số 1 - Mạc Đĩnh Chi - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 24/UBC ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Liên hiệp khoa học sản xuất công nghiệp sinh hoá học về thuế giá trị gia tăng (GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với sản phẩm men keo rồng đen, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 3, Mục II, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ quy định tại Mục V, Phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20 tháng 2 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4 tháng 6 năm 2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

Sản phẩm men keo rồng đen do Liên hiệp khoa học sản xuất công nghiệp sinh - hoá học sản xuất dùng để làm vật liệu chống thấm áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%. Thu nhập của Liên hiệp khoa học sản xuất công nghiệp sinh - hoá học từ sản xuất sản phẩm mem keo rồng đen áp dụng thuế suất thuế TNDN là 32%.

Tổng cục Thuế trả lời để Liên hiệp khoa học sản xuất công nghiệp sinh - hoá học biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc