VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3145/VPCP-KTN
V/v điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng và hợp đồng xây dựng cho công ty C&T.

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại công văn số 2262/BXD-KTXDngày 26 tháng 12 năm 2012, ý kiến Bộ Tài chính (công văn số 2571/BTC-ĐT ngày 26tháng 02 năm 2013), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 1340/DKVN-TCKT ngày27 tháng 02 năm 2013) về cơ chế hỗ trợ, bù giá trực tiếp hợp đồng xây dựng thuộcgói thầu Kết cấu nền móng Xưởng đóng tàu Dung Quất giai đoạn 1, Phó Thủ tướngHoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xem xét giải quyết kiến nghịcủa Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư và báo cáo Thủ tướng Chínhphủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng, Tập đoàn Dầukhí Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg;
- Bộ TC;
- Công ty C&T;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ