BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3146/BCT-KHCN
V/v chứng nhận sản phẩm có chứng chỉ chất lượng để thông quan

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Côngty Cổ phần EVERPIA Việt Nam

Trả lời công văn số 0804/IMEX /2013 ngày 08 tháng 4năm 2013 của Công ty Cổ phần EVERPIA Việt Nam về việc đề nghị chứng nhận sản phẩmcó chứng chỉ chất lượng để thông quan, Bộ Công Thương có ý kiến sau:

Căn cứ kết quả phân tích mẫu sản phẩm về hàm lượngformaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điềukiện khử trên sản phẩm dệt may tại chứng thư công bố kết quả giám định sốH214-13-08084 (01 chứng thư) ngày 01 tháng 4 năm 2013 (nhận mẫu ngày 28 tháng 3và trả kết quả ngày 01 tháng 4 năm 2013) của Viện Nghiên cứu và Thử nghiệm Fiti(Fiti Testing & Research Institute), Hàn Quốc (chứng chỉ ISO/IEC 17025:2005do Korea Laboratory Accreditation Scheme (KOLAS) cấp ngày 31 tháng 12 năm 2010và có giá trị đến 30 tháng 12 năm 2014), các mẫu sản phẩm trên đạt yêu cầu vềgiới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giảiphóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may đượcsản xuất, nhập khẩu, kinh doanh trên thị trường Việt Nam được quy định tạiThông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công Thương quy địnhtạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm cóthể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệtmay.

Bộ Công Thương thông báo để Công ty Cổ phần EVERPIAViệt Nam biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Thu Giang