BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3148/TCT-DNL
V/v: thuế TNDN đối với tiền đền bù TSCĐ trên đất và hỗ trợ di dời.

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi.

Tổng cục Thuếnhận được công văn số 8481/CT-TTHT ngày 22/5/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãikiến nghị về chính sách thuế đối với khoản tiền đền bù về tài sản cố định trênđất và tiền hỗ trợ di dời theo quy hoạch của Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵngđối với Công ty CP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung.

Về vấn đềnày, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại quyết địnhsố 86/20101/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tàichính phục vụ di dời các cơ sở gây Ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dờitheo quy hoạch xây dựng đô thị quy định:

"Điều 2.Đối tượng áp dụng.

1. Đối vớicác cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sựnghiệp công lập và doanh nghiệp có vốn nhà nước đang quản lý, sử dụng cơ sởnhà, đất gây Ô nhiễm môi trường hoặc phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị(sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời), việctạo nguồn vốn, quản lý và sử dụng nguồn vốn thu được từ vị trí cũ thực hiệntheo quy định tại Quy chế này."

"Điều 7.Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại vị trí cũ để sử

dụng vào mụcđích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

…3. Tiền bồithường, hỗ trợ về tài sản gắn liền với đất bị thu hồi được trả trực tiếp chodoanh nghiệp phải di dời để sử dụng theo quy định của pháp luật."

Ngày09/6/2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 81/2011/TT-BTC hướng dẫn thựchiện một số quy định của Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây Ô nhiễmmôi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị ban hành kèmtheo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Khoản 16,Điều 7 Thông tư số 123/2012 TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫnthu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập sau:

“Tiền đền bùvề tài sản cố định trên đất và tiền hỗ trợ di dời sau khi trừ các khoản chi phíliên quan như chi phí di dời (chi phí vận chuyển, lắp đặt), giá trị còn lại củatài sản cố định và các chi phí khác (nếu có). Riêng tiền đền bù về tài sản cố địnhtrên đất và tiền hỗ trợ di dời của các doanh nghiệp di chuyển địa điểm theo quyhoạch của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà giá trị của các khoản hỗ trợ, đềnbù sau khi trừ các chi phí liên quan (nếu có) thì phần còn lại doanh nghiệp sửdụng theo quy định của pháp luật có liên quan."

Căn cứ cácquy định nêu trên, trường hợp Công ty CP Xang dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung thựchiện di dời địa điểm kinh.doanh theo quy hoạch của Uỷ ban nhân dân thành phố ĐàNẵng thì khoản tiền đền bù về tài sản trên đất và hỗ trợ di dời được Uỷ bannhân dân thành phố Đà Nẵng trả trực tiếp cho Công ty sau khi trừ các khoản chiphí có liên quan (nếu có) và hỗ trợ các khoản như: hỗ trợ ngừng việc, nghỉ việc,ngừng sản xuất kinh doanh, đào tạo nghề, thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới,số tiền còn lại Công ty hạch toán vào thu nhập khác và kê khai, nộp thuế thu nhậpdoanh nghiệp theo quy định.

Tổng cục Thuếthông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ/Cục: CST, PC, QLCS, TCDN – BTC;
- Vụ: CS, PC, KK – TCT;
- Công ty CP PVOIL Miền Trung;
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu