TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3148/TCT-PCCS
V/v: ưu đãi thuế đối với trường mầm non tư thục


Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế thành phố Cần Thơ

Trả lời công văn số 125 CT/TTHT ngày 4 tháng 7 năm 2005 của cục thuế thành phố Cần Thơ về việc trường mầm non ngoài công lập xin miễn thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Cơ sở mầm non ngoài công lập thực hiện chính sách thuế hiện hành như sau:

- Cơ sở mầm non ngoài công lập được cấp có thẩm quyền quyết định hoạt động không mang tính chất kinh doanh thì các cơ sở này không phải là đối tượng nộp thuế môn bài; trường hợp có tổ chức các hoạt động kinh doanh thì thuộc đối tượng nộp thuế môn bài theo quy định tại Thông tư 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 và Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 của Bộ Tài chính về thuế môn bài.

- Thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại điểm 11 mục II phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

- Được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (
3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương