BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3148 TCT/NV2
V/v trả lời chính sách

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2001

Kính gửi:Tổng công ty du lịch Sài Gòn

Trả lời công văn số 457/TCT-CV ngày 16/7/2001của Tổng công ty hỏi về việc tính lương trên doanh số (khoản phí phục vụ); Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 7 Luật thuế GTGT, điểm 1, mục I,phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành Nghị định của Chính phủ về thuế GTGT thì: đối với hàng hóa, dịch vụ docơ sở sản xuất kinh doanh bán ra hoặc cung ứng cho đối tượng khác là giá bánchưa có thuế GTGT; giá tính thuế đối với các loại hàng hóa, dịch vụ bao gồm cảkhoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanhđược hưởng, trừ các khoản phụ thu và phí cơ sở kinh doanh phải nộp NSNN.

Căn cứ công văn số 3952 TC/TCT ngày 11/8/1999của Bộ Tài chính thì khoản phí phục vụ trong ngành du lịch là khoản tiền thưởngcho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khách sạn do chất lượng phục vụ tốt, đồngthời cũng là biểu hiện thiện cảm của người được phục vụ đối với thái độ phục vụcủa nhân viên, khoản phí phục vụ này phải được hạch toán riêng và thực hiện cácquy định hiện hành về thuế GTGT và thuế TNDN. Do vậy khoản phí phục vụ thu thêmđược hạch toán vào doanh thu của đơn vị. Khi xây dựng đơn giá tiền lương, nếucó cơ cấu bao gồm khoản doanh thu này thì quyết toán quỹ lương theo doanh thucó cả phí phục vụ.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng công ty biết vàthực hiện./.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc