BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3149 TCT/NV7
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 507/CV-CT ngày 19/8/2003 của Cục thuế Quảng Nam về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho Công ty lương thực và dịch vụ Quảng Nam. Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1.1- Mục II - Phần B - Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì hàng hóa xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0% phải có đủ các hồ sơ, chứng từ chứng minh là hàng thực tế đã xuất khẩu, bao gồm: Hợp đồng bán hàng hóa ký với nước ngoài, Hóa đơn GTGT bán hàng cho nước ngoài, Chứng từ thanh toán tiền hoặc chứng từ chấp nhận thanh toán của khách hàng nước ngoài, Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận hàng đã xuất khẩu của cơ quan hải quan. Từ ngày 1/10/2002 trở đi, theo quy định tại Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính thì ngoài những quy định nêu trên còn bổ sung thêm điều kiện phải thực hiện thanh toán tiền hàng xuất khẩu qua ngân hàng mới đủ điều kiện để được xét hoàn thuế GTGT.

Theo báo cáo của Cục thuế: Công ty lương thực và dịch vụ Quảng Nam thực hiện hợp đồng bán hành hóa với khách hàng Trung Quốc nhưng chứng từ thanh toán không phù hợp với quy định trong hợp đồng mua bán (phương thức thanh toán, số tài khoản và tên ngân hàng không đúng với số tài khoản và tên ngân hàng đã ghi trong hợp đồng). Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có công văn số 8282 TC/TCT ngày 12/8/2003 hướng dẫn chứng từ thanh toán đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Đề nghị Cục thuế hướng dẫn để đơn vị có hồ sơ chứng minh việc thanh toán đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu; nếu đáp ứng và phù hợp với 1 trong 7 trường hợp đã nêu trong công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính thì được xét hoàn thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Quảng Nam biết và thực hiện./.

K/T.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương