B CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 315/BCT-XNK
V/v phối hợp giải quyết ùn tắc trái cây xuất khẩu trên địa bàn tỉnh

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Hiện nay, một số loại trái cây (dưa hấu, thanh long) đang bắtđầu vào vụ thu hoạch để tiêu thụ và xuất khẩu, hơn nữa lại chuẩn bị vào thời điểmTết Nguyên đán năm 2015, do đó nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu một sốtrái cây có đặc tính mùa vụ, góp phần giảm thiểu tình trạng ùn tắc tại các cửakhẩu trên địa bàn tỉnh vào thời điểm hiện nay, Bộ Công Thương kính đề nghị quý Ủyban chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh:

1. Trao đổi với các cơ quan chức năng phía Trung Quốc để đềnghị phía bạn tạo thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanhvà tạo điều kiện cho hàng trái cây của Việt Nam được xuất khẩu qua các cửa khẩukhác, giảm thiểu tình trạng ùn tắc hàng hóa tại khu vực cửa khẩu tại hai nước.

2. Chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tạo điềukiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa; tăng cường công tác anninh, trật tự trên địa bàn; điều tiết kịp thời các phương tiện vận tải để tránhtình trạng ùn tắc trên các tuyến đường dẫn vào khu vực cửa khẩu; bảo đảm côngtác vệ sinh môi trường...

3. Theo dõi sát và thường xuyên cập nhật thông tin cho BộCông Thương (thông qua Cục Xuất nhập khẩu) để phối hợp giải quyết kịp thời cácvướng mắc phát sinh.

Rất mong nhận được sự phối hợp của quý Ủy ban./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- SCT tỉnh Lạng Sơn (để ph/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Vụ: TMBG&MN, TTTN;
- Lưu: VT, XNK(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh