BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 315/BGTVT-TC
V/v Thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư XDCB và triển khai thực hiện Thông tư 117/2008/TT-BTC .

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành;
- Các Ban Quản lý dự án;
- Các Tổng công ty nhà nước;
- Các Trường, Viện, Cục Y tế GTVT;
- Trung tâm Công nghệ thông tin;
- Các Công ty nhà nước trực thuộc Bộ;
- Các Sở Giao thông vận tải.

Về công tác quyết toán dự ánhoàn thành: Ngày 09/4/2007, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 33/2007/TT-BTC vềviệc hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, trong đóBộ Tài chính quy định các Chủ đầu tư có trách nhiệm báo định kỳ tình hình quyếttoán dự án hoàn thành thuộc phạm vi quản lý, đối với báo cáo năm chậm nhấttrước ngày 15 tháng 01 hàng năm. Cho đến nay, Bộ Giao thông vận tải vẫn chưanhận được báo cáo của các đơn vị.

Để có cơ sở tổng hợp số liệu báocáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2008 gửi Bộ Tài chính, Bộ Giaothông vận tải yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, tổng hợp và gửi báo cáotheo mẫu 01/THQT , 02/THQT ban hành kèm theo Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 9tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính về Bộ (qua Vụ Tài chính) trước ngày 18 tháng01 năm 2009. (Đối với các Sở GTVT chỉ báo cáo về dự án đầu tư bằng nguồn vốnđầu tư XDCB do Bộ Giao thông vận tải quản lý).

Về việc triển khai Thông tư117/2008/TT-BTC : Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 117/2008/TT-BTC ngày05/12/2008 hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dựán sử dụng vốn ngân sách nhà nước thay thế cho Thông tư 118/2007/TT-BTC ngày02/10/2007 của Bộ Tài chính và có hiệu lực từ ngày 09/01/2009 (đăng công báongày 24/12/2008). Bộ Giao thông vận tải đã mời Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nướccùng các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành và các Ban quản lý dự án họp triểnkhai Thông tư 117/2008/TT-BTC qua trao đổi đã có một số vấn đề vướng mắc chưarõ, cần giải đáp. Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các Cục quản lý nhà nước chuyênngành, các Ban quản lý dự án:

- Hướng dẫn các đơn vị trựcthuộc, khẩn trương lập, trình và phê duyệt kế hoạch chi phí quản lý dự án năm2009.

- Tiếp tục rà soát lại các vấnđề vướng mắc cần làm rõ, báo cáo bằng văn bản về Bộ Giao thông vận tải (Vụ Tàichính) để tổng hợp.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trươngthực hiện./.

(Gửi kèm theo mẫu báo cáo số01/THQT, 02/THQT ban hành kèm theo TT 33/2007/TT-BTC ngày 9 tháng 4 năm 2007củaBộ Tài chính, để phục vụ cho công tác rà soát đề nghị các đơn vị ghi rõ nộidung tại cột số 10, 11 Biểu 01/THQT. Báo cáo của các đơn vị: bản chính gửiđường công văn, gửi fax cho Vụ Tài chính: 04.38224.227 và gửi file báo cáo vàohòm thư: hieuph@mt.gov.vn để tiện cho việc tổng hợp).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Ngô Thịnh Đức;
- Cục QLXD&CLCTGT;
- Lưu: VT, Vụ TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

Đơn vị báo cáo:

Số:

Biểu số 01/THQT

TỔNGHỢP

THỰCHIỆN QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

(6tháng, cả năm)

STT

Dự án đã phê duyệt quyết toán

Dự án chưa phê duyệt quyết toán

Số dự án, công trình

Tổng giá trị đề nghị quyết toán

Tổng giá trị quyết toán được phê duyệt

Giảm so với giá trị đề nghị quyết toán

Số dự án, công trình đã nộp hồ sơ quyết toán.

Giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư

Số dự án, công trình hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán

Thẩm quyền phê duyệt quyết toán DAHT

Thời gian nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Tổng số

I

- Quan trọng QG

- Dự án c.trình....

- Dự án c.trình....

II

- Nhóm A

- Dự án c.trình....

- Dự án c.trình....

III

- Nhóm B

- Dự án c.trình....

- Dự án c.trình....

IV

- Nhóm C

- Dự án c.trình....

- Dự án c.trình....

Lập biểu:

(Ghi rõ họ và tên)

…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

(Đơn vị báo cáo kê chi tiết từngcông trình theo nhóm, cộng tổng số, cột số 10, 11 các đơn vị tổng hợp ghi rõtên đơn vị, nhận phê duyêt Hồ sơ QTDAHT, thời gian nộp hồ sơ)

Biểusố 02/THQT

Tên đơn vị báo cáo (chủ đầu tư):

BÁOCÁO TÌNH HÌNH QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

6tháng, cả năm....

1/ Dự án đã phê duyệt quyết toántrong kỳ báo cáo:

Đơnvị: Triệu đồng

STT

Danh mục

Giá trị đề nghị quyết toán

Giá trị quyết toán được duyệt

Chênh lệch

Tỷ lệ (%)

Tổng số

NSNN

Vay tín dụng NN

khác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tổng số

Nhóm A:

- Dự án c.trình

- Dự án c.trình

Nhóm B:

- Dự án c.trình

- Dự án c.trình

Nhóm C:

- Dự án c.trình

- Dự án c.trình

2/ Dự án hoàn thành đã nộpbáo cáo chưa phê duyệt quyết toán:

STT

Danh mục dự án

Tổng dự toán được duyệt

Tổng giá trị đề nghị quyết toán

Ghi chú

1

2

3

4

5

Tổng số

Nhóm A:

- Dự án c.trình

- Dự án c.trình

Nhóm B:

- Dự án c.trình

- Dự án c.trình

Nhóm C:

- Dự án c.trình

- Dự án c.trình

3/ Tổng số dự án đã hoàn thànhchưa nộp báo cáo quyết toán:

Trong đó:

Nhóm A:…,

Nhóm B:….,

Nhóm C:…….

4/ Kiến nghị về công tác quyếttoán dự án hoàn thành:

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên )

Ngày... tháng... năm....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)