NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 315/NHNN-TTr
V/v: Chấn chỉnh kiểm soát vay trả nợ nước ngoài

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi: Tổng Giám đốc (Giám đốc) ngân hàng thương mại

 

Theo quy định về quản lý vay, trả nợ nước ngoài tại Nghị định số 90/1998/NĐ-CP ngày 7/11/1998 của Chính phủ, Thông tư số 03/1999/TT-NHNN7 ngày 12/8/1999 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Nghị định số 90, doanh nghiệp vay vốn nước ngoài trung dài hạn phải đăng ký khoản vay với Ngân hàng Nhà nước và chỉ được rút vốn sau khi có văn bản xác nhận đăng ký khản vay của Ngân hàng Nhà nước; ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối (sau đây gọi tắt là ngân hàng) không thực hiện rút vốn, chuyển tiền trả nợ nước ngoài cho khoản vay trung và dài hạn nước ngoài của doanh nghiệp khi khoản vay nước ngoài đó không có văn bản xác nhận đăng ký khoản vay của Ngân hàng Nhà nước.

Tuy nhiên, đến nay vẫn có doanh nghiệp và ngân hàng chưa thực hiện đúng các quy định nêu trên. Ngân hàng Nhà nước đã xử phạt vi phạm hành chính đối với cả doanh nghiệp và ngân hàng không thực hiện đúng quy định của pháp luật về vay, trả nợ nước ngoài, sau đó mới thực hiện xác nhận đăng ký khoản vay cho doanh nghiệp.

Từ thực tế trên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Tổng giám đốc (Giám đốc) các ngân hàng kiểm soát việc rút vốn và chuyển tiền trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp theo đúng các quy định tại Nghị định số 90 của Chính phủ và Thông tư số 03 của Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp ngân hàng thực hiện rút vốn và chuyển tiền trả nợ nước ngoài cho khoản vay trung và dài hạn nước ngoài của doanh nghiệp mà chưa có văn bản xác nhận đăng ký khoản vay của Ngân hàng Nhà nước sau khi có công văn này sẽ bị coi là có tình tiết tăng nặng và bị xử phạt nặng theo Nghị định số 20/2000/NĐ-CP ngày 15/6/2000 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

 

KT.THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC