UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 315/SXD-KTXD

Đà Lạt, ngày 25 tháng 04 năm 2013

CÔNG BỐ

ĐÍNHCHÍNH GIÁ NHÂN CÔNG, GIÁ CA MÁY, THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG PHỔ BIẾN

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình;

Căn cứ Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùngđối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợptác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn lập và quản lý chiphí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnhLâm Đồng tại văn bản số 1894/UBND-KH ngày 12 tháng 4 năm 2013 về việc giaohướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công;

Sau khi thống nhất cùng các Sởngành liên quan tại cuộc họp ngày 22 tháng 4 năm 2013, Sở Xây dựng công bố đínhchính giá nhân công xây dựng, giá ca máy thiết bị thi công phổ biến đã được SởXây dựng Lâm Đồng công bố tại các văn bản số 841/SXD-KTXD số 842/SXD-KTXD ngày14/10/2010, như sau:

1. Đính chính giá nhân công xâydựng đã được công bố tại văn bản số 841/SXD-KTXD ngày 14/10/2010: phụ lục 01kèm theo.

2. Đính chính bảng giá ca máy,thiết bị thi công phổ biến đã được công bố tại văn bản số 842/SXD-KTXD ngày14/10/2010: phụ lục 02 kèm theo.

Các căn cứ để xác định thành phầnchi phí trong giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng:

a) Giá nhân công lái máy được xácđịnh trên cơ sở:

- Lương tối thiểu: 730.000 đồng.

- Lương cấp bậc: thang bảng lươngA.1.8 Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về việc Quyđịnh hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp trong công ty nhà nước.

- Phụ cấp lưu động: 40% trên lươngtối thiểu.

- Phụ cấp khác: 26% trên lương cơbản.

- Định mức thành phần cấp bậc thợlái máy: phụ lục kèm theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xâydựng.

b) Giá nhiên liệu, năng lượng tạithời điểm tháng 8/2010 (xăng A92: 15.200 đ/lít; dầu diezel: 13.627 đ/lít; dầumazut: 10.031 đ/lít; điện: 1.058 đ/kwh). Định mức nhiên liệu tính theo quy địnhtại Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

c) Các khoản chi phí khấu hao, chiphí sửa chữa, chi phí khác, nguyên giá được tính theo hướng dẫn tại Thông tư số06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng và phụ lục kèm theo.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- Các phòng QLĐT, KTHT của các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc;
- Các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
- Lưu: KTXD, VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Dũng

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 315/SXD-KTXD đính chính giá nhân công giá ca máy thiết bị thi công