B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 315/TCHQ-GSQL
V/v hủy tờ khai chưa thông quan

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 4438/HQHCM-GSQL ngày 09/12/2014 của CụcHải quan Tp. Hồ Chí Minh về việc hủy tờ khai chưa thông quan, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày15/11/2012 quy định về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu thương mại, để giải quyết vướng mắc hủy tờ khai hải quan chưa thông quantheo nội dung báo cáo, đ xuấtcủa Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại công văn s4438/HQHCM-GSQL dẫn trên, Tổng cục Hải quan nhất trí với đềxuất của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại công văn số 4438/HQHCM-GSQL dẫn trên,trên cơ sở kết quả xử lý đề nghị từ chối nhận hàng của doanh nghiệp, chấp thuậncho Công ty TNHH Cao Su - Nhựa Thanh Bình được hủytờ khai hải quan số 71128/NKD01 ngày 12/5/2014 và xử lýhàng hóa (tái xuất trả lại cho người bán hoặc xử lý như hàng hóa tồn đọng) theo đúng quy định hiện hành để tránh tranh chấp quyềnsở hữu hàng hóa.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan thành phố Hồ ChíMinh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b)

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ T
NG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh