BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 315/TCT-KK
V/v khôi phục mã số thuế của DNTN Trần Thiện Thanh

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

Tổng cục Thuế nhậnđược công văn số 4617/CT-KK đề ngày 08/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh đềnghị hỗ trợ khôi phục mã số thuế của Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Trần ThiệnThanh, mã số thuế: 3900846947. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quyđịnh tại:

- Khoản 6, Điều158 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005:

“6. Trường hợpdoanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phảigiải thể trong thời hạn sáu tháng, kể từngày bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trình tự và thủ tục giảithể được thực hiện theo quy định tại Điều này.

Sau thời hạnsáu tháng quy định tại khoản này mà cơ quan đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ giải thể doanh nghiệp thì doanhnghiệp đó coi như đã được giải thể và cơ quan đăng ký kinh doanh xóa tên doanhnghiệp trong số đăng ký kinh doanh.”

- Khoản 2, Điều165 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005:

“2. Doanhnghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh và bị xóa tên trong sổ đăng ký kinhdoanh trong các trường hợp sau đây:

a) Nội dung kêkhai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh là giả mạo;

b) Doanh nghiệpdo những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 13 của Luật nàythành lập;

c) Không đăngký mã số thuế trong thời hạn một năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăngký kinh doanh;

d) Không hoạtđộng tại trụ sở đăng ký trong thời hạn sáu tháng liên tục, kể từ ngày được cấpGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận thay đổi trụ sở chính;

đ) Không báo cáovề hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh trongmười hai tháng liên tục;

e) Ngừng hoạtđộng kinh doanh một năm liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinhdoanh;

g) Doanh nghiệpkhông gửi báo cáo theo quy định tại điểmc khoản 1 Điều 163 của Luật này đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạnba tháng, kể từ ngày có yêu cầu bằng vănbản;

h) Kinh doanh ngành, nghề bịcấm.”

- Điểm a, Khoản 1,Điều 29 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006:“Mã số thuế chấmdứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây: a) Tổ chức, cá nhân kinh doanh chấmdứt hoạt động;... ”

Căn cứ các quy địnhnêu trên, theo báo cáo của Cục Thuếtỉnh Tây Ninh tại công văn số 4617/CT-KK và các hồ sơ gửi kèm thì: Sở Kế hoạchvàĐầu tưtỉnh Tây Ninh đã có Thông báosố 70/TB-ĐKKD ngày 04/7/2012 về việc xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinhdoanh, trong đó có DNTN Trần Thiện Thanh (mã số doanh nghiệp: 3900846947).

Tuy nhiên, CụcThuế tỉnh Tây Ninh không trình bày rõ việc xóa tên DNTN Trần Thiện Thanh của SởKế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh có liên quan đến việc đóng nhầm mã số thuế củaCục Thuế hay không. Vì vậy, để có đủ cơ sở giải quyết đề nghị mở mã số thuế củaCục Thuế, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh phối hợp với Sở Kế hoạchvà Đầu tư xác định rõ như sau:

- Trường hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư xóa tên đối với DNTN TrầnThiện Thanh theo quy định của Luật doanh nghiệp (không liên quan đến việc đóng nhầmmã số thuế của cơ quan thuế), thì DNTN Trần Thiện Thanh không còn tồn tại. Dovậy, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh yêu cầu DNTN Trần Thiện Thanhhoàn thành các thủ tục về thuế để chấm dứt hoạt động theo quy định. Tổng cục Thuế chỉ hỗ trợ khôi phục mãsố thuế để Cục Thuế nhập các chứng từ, quyết định liên quan đối với DNTN TrầnThiện Thanh.

- Trường hợp Sở Kếhoạch và Đầu tư xóa tên đối với DNTN Trần Thiện Thanh do việc đóng nhầm mã sốthuế của cơ quan thuế thì đề nghị Sở Kế hoạchvà Đầu tư tỉnh Tây Ninh làm thủ tục khôi phục lại Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh của doanh nghiệp. Tổng cục Thuế sẽ hỗ trợ khôi phục lại mã số thuế trênứng dụng của ngành thuế sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh khôi phụclại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của DNTN Trần Thiện Thanh.

Qua sự việc nêutrên, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh rà soát, chấn chỉnh lại côngtác quản lý đăng ký thuế trên địa bàn,đảm bảo cơ quan thuế thực hiện theo đúng quy định về đăng ký thuế và hướng dẫnnghiệp vụ tại Quy trình quản lý đăng kýthuế của Tổng cục Thuế đã ban hành.

Tổng cục Thuếthông báo để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh được biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT;
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí