BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3150/BNN-TCCB
V/v bổ sung biên chế công chức hành chính nhà nước năm 2010 đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2010

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Ngày 17/5/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cóvăn bản số 1431/BNN-TCCB về việc giao chỉ tiêu biên chế năm 2010 đối với BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi Bộ Nội vụ đề nghị năm 2010 giao bổ sungcho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 107 biên chế công chức hành chínhnhà nước và chuyển 107 biên chế sự nghiệp khác của Cục Kiểm lâm trực thuộc Tổngcục Lâm nghiệp thành biên chế công chức hành chính nhà nước năm 2010;

Ngày 24/5/2010, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 532/QĐ-BNV giao 1664 biên chế công chức hành chính nhà nước năm 2010 của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn, tăng 72 biên chế so với năm 2009 để bổsung cho Tổng cục Lâm nghiệp 27 biên chế, Tổng cục Thủy sản 17 biên chế và Tổngcục Thủy lợi 28 biên chế, nhưng lại giảm 46 biên chế công chức dự bị của chỉtiêu năm 2009. Như vậy, thực tế chỉ tiêu biên chế công chức nhà nước được giaonăm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ tăng 26 biên chế côngchức so với năm 2009. Tới nay, Bộ Nội vụ chưa giao bổ sung biên chế công chứchành chính nhà nước năm 2010 cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủgiao. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục đề nghị Bộ Nội vụ bổ sungbiên chế công chức hành chính nhà nước năm 2010 như sau:

1. Về bổ sung biên chế công chức hành chính nhà nước năm2010 từ công chức dự bị được giao năm 2009:

Ngày 26/3/2009, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 10/QĐ-BNV về việc giao chỉ tiêu biên chế năm 2009 đối với các Bộ, cơ quan ngangBộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác ở Trung ương gửi Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, cụ thể:

“Năm 2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao1638 chỉ tiêu biên chế hành chính và biên chế để thực hiện chế độ công chức dựbị, trong đó:

Biên chế hành chính: 1592 chỉ tiêu biên chế;

Biên chế để thực hiện chế độ công chức dự bị: 46 chỉ tiêubiên chế”;

Căn cứ chỉ tiêu biên chế Bộ Nội vụ giao năm 2009, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn đã giao chỉ tiêu biên chế công chức và công chứcdự bị đến từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ để thực hiện việc đăng ký biên chế quỹtiền lương với kho bạc và tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức theo quy địnhcủa Pháp lệnh cán bộ, công chức và các văn bản pháp luật có liên quan.

Thực hiện các Nghị định của Chính phủ số 09/2007/NĐ-CP ngày15/01/2007 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, côngchức trong các cơ quan nhà nước, số 08/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủVề chế độ công chức dự bị.

Trên cơ sở các văn bản pháp luật về cán bộ công chức vàhướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức thituyển 2 đợt (đợt I vào tháng 4/2009 và đợt II/2009 vào tháng 12/2009) và tuyểndụng được 116 công chức dự bị (có danh sách công chức dự bị đính kèm văn bảnnày), trong đó: “Biên chế để thực hiện chế độ công chức dự bị theo Quyếtđịnh số 10/QĐ-BNV ngày 26/3/2009 của Bộ Nội vụ là 46 biên chế và biên chế côngchức được điều chuyển sang thực hiện chế độ công chức dự bị theo văn bản số 311/BNV-CCVC ngày 10/02/2009 của Bộ Nội vụ là 70 chỉ tiêu”.Đến nay,các công chức này được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quanhành chính thuộc Bộ đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức quản lý nhà nước, chuyênmôn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để đáp ứng yêu cầu bổ nhiệm vào ngạch côngchức theo quy định của pháp luật. Các công chức dự bị này đã bước đầu góp phầnhoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan và của Bộ.

Để đảm bảo sự ổn định nhân lực không làm ảnh hưởng đến hoạtđộng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2010 và các năm tiếp theo,đề nghị Bộ Nội vụ giao bổ sung 46 biên chế công chức hành chính nhà nước năm2010 cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ chỉ tiêu biên chế công chứcdự bị được giao năm 2009 tại Quyết định số 10/QĐ-BNV ngày 26/3/2009 của Bộ Nộivụ.

2. Về bổ sung biên chế công chức hành chính nhà nước của CụcKiểm lâm trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp:

Hiện nay, Cục Kiểm lâm mới được giao 36 biên chế công chứchành chính nhà nước, để tạo điều kiện giúp Cục hoàn thành nhiệm vụ, đề nghị bổsung 09 biên chế công chức hành chính nhà nước năm 2010 cho Cục Kiểm lâm trựcthuộc Tổng cục Lâm nghiệp.

3. Về chuyển biên chế sự nghiệp khác của Cục Kiểm lâm trựcthuộc Tổng cục Lâm nghiệp thành biên chế công chức hành chính nhà nước năm2010:

Kiểm Lâm vùng 1, Kiểm Lâm vùng 2, và Kiểm Lâm vùng 3 trựcthuộc Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp tiền thân là các Trung tâm dự báo phòngchữa cháy rừng và phòng trừ sâu hại được Bộ Lâm nghiệp thành lập từ năm 1987 đểgiúp Cục Kiểm lâm thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực kiểm lâm theoquy định của pháp luật;

Kiểm Lâm vùng 1, Kiểm Lâm vùng 2 và Kiểm Lâm vùng 3 đều cótư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, trụ sở tại các khu vực, trangthiết bị, phương tiện, … và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.Hàng năm Bộ Nội vụ vẫn giao biên chế sự nghiệp khác cho Kiểm Lâm vùng để giúpCục Kiểm Lâm quản lý nhà nước chuyên ngành về lĩnh vực bảo vệ rừng, phòng cháyrừng và quản lý lâm sản…;

Ngày 15/3/2010, Tổng cục Lâm nghiệp đã chính thức hoạt độngtheo quy định tại Quyết định số 04/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướngChính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổngcục Lâm nghiệp.

Cục Kiểm Lâm là cơ quan trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp cónhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính, thanh tra, kiểm tra, phòng cháy, chữa cháyrừng, cảnh báo nguy cơ cháy rừng bằng vệ tinh, theo dõi cập nhật diễn biến tàinguyên rừng hàng năm trong toàn quốc, giao đất, giao rừng, chuyển đổi mục đíchsử dụng rừng, quản lý hướng dẫn sản xuất nương rẫy, cung cấp ấn chỉ xử phạt, vũkhí quân dụng và công cụ hỗ trợ, đề xuất xây dựng chính sách về quản lý, bảo vệrừng,…

Để đảm bảo sự thống nhất trong thực hiện công vụ, đề nghịchuyển toàn bộ 107 biên chế sự nghiệp khác năm 2009 của kiểm lâm vùng 1, kiểmlâm vùng 2, kiểm lâm vùng 3 thuộc Cục Kiểm lâm thành 107 biên chế công chứchành chính nhà nước năm 2010 cho phù hợp với quy định.

Kính đề nghị Bộ Nội vụ xem xét giao bổ sung công chức hànhchính nhà nước năm 2010 đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

- Bổ sung 55 biên chế công chức hành chính nhà nước năm 2010cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trong đó, bổ sung 46 biên chế côngchức hành chính nhà nước năm 2010 cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từchỉ tiêu biên chế công chức dự bị được giao năm 2009 tại Quyết định số10/QĐ-BNV ngày 26/3/2009 của Bộ Nội vụ và bổ sung 09 công chức hành chính nhànước năm 2010 cho Cục Kiểm lâm trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp);

- Chuyển 107 biên chế sự nghiệp khác của Kiểm lâm vùng 1,Kiểm lâm vùng 2, Kiểm lâm vùng 3 trực thuộc Cục Kiểm lâm thành biên chế côngchức hành chính năm 2010 để không ảnh hưởng đến hoạt động của Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn năm 2010 và các năm tiếp theo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TCBC, BNV;
- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát