BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3150 TC/TCT
V/v thuế NK và thuế GTGT đối với dự án hầm đường bộ qua đèo Hải Vân

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2003

Kính gửi Ban quản lý dự án số 85

Trả lời công văn số 52/BQL-KHDA2 ngày 25/1/2003 của Ban quản lý dự án 85 về vấn đề thuế nhập khẩu (NK) và thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng nhập khẩu cung cấp cho dự án xây dựng hầm đường bộ qua đèo Hải Vân, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ theo Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ban hành kèm theo Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 4/5/2001 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 về việc thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức thì trường hợp Liên danh ABB, Kinden và Vinaicon nhập khẩu hàng hoá để cung cấp cho dự án thì Liên danh phải nộp thuế NK, thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu.

Trường hợp theo Quyết định số 3191/2001/QĐ-GTVT ngày 28/9/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Hợp đồng số 5/HVT/2001 (gói thầu số 5)- Dự án Xây dựng hầm đường bộ qua đèo Hải Vân, xây dựng trạm biến thế 110/22KV và đường dây truyền tải điện - dự án Xây dựng đường Hầm đường bộ qua đèo Hải Vân ký ngày 15/9/2001 giữa Ban quản lý dự án 85 và Liên danh ABB, Kinden, Vinaicon theo giá không có thuế NK, thuế GTGT (trong khi quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu số 2554/2001/QĐ-GTVT ngày 7/8/2001 của Bộ Giao thông Vận tải về gói thầu này đã bao gồm thuế GTGT và thuế NK) và năm 2003 chưa có kế hoạch cấp vốn đối ứng cho dự án để nộp thuế thì Ban quản lý dự án báo cáo với Chủ đầu tư lập kế hoạch xin cấp vốn đối ứng bổ sung để Ngân sách Nhà nước cấp bổ sung.

Trong thời gian Chủ dự án và Ban quản lý dự án làm thủ tục xin cấp vốn đối ứng bổ sung để nộp thuế, Bộ Tài chính đồng ý để Ban quản lý dự án được làm thủ tục giải phóng hàng nhập khẩu phục vụ thi công, không tính phạt nợ thuế và cưỡng chế xuất nhập khẩu đối với Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án trong thời gian làm thủ tục xin cấp vốn đối ứng, nhưng không quá ngày 30/9/2003.

Bộ Tài chính thông báo để Ban quản lý dự án 85 biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung