BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3150/TCT-DNL
V/v: vướng mắc về hóa đơn mua bán tài sản bảo đảm tiền vay

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;
- Công ty cổ phần đầu tư Thành Thắng Group.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 18/CV-TTG ngày 4/6/2015của Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thắng Group và công văn số 2850/NHNo-TCKT ngày8/5/2015 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)vướng mắc về hóa đơn mua bán tài sản bảo đảm tiền vay.Về vấn đề này sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày17/5/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổsung một số nội dung tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tàichính quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

“1. Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 8 Điều 4 Chương I như sau:

...Tài sản sử dụng để đảm bảo tiền vay của người nộp thuếGTGT hoặc đã được chuyển quyền sở hữu sang bên cho vay khi bán phải chịu thuếGTGT, trừ trường hợp là hàng hóa không chịuthuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 4 Thông tư này.

Ví dụ 2: Trường hợp Công ty TNHH A thế chấp dây chuyền, máy mócthiết bị để vay vốn tại Ngân hàng B. Hết thời hạn vay theo hợp đồng tín dụng, Công ty A không có khả năng trả nợ,Ngân hàng B bán tài sản đảm bảo tiền vay (kể cả trườnghợp đã chuyển quyền hoặc chưa chuyển quyền sở hữu tài sản cho Ngân hàngB) để thu hồi nợ thì tài sản này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT”.

Căn cứ tại điểm b khoản 1 Điều 14 Chương III Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính quy định về lập hóa đơn:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ...”.

Căn cứ tại điểm a khoản 2 Điều 14 Chương III Thông tư số64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính quy định về cách lập một số tiêuthức cụ thể trên hóađơn:

“ a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyểngiao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đãthu được tiền hay chưa thu được tiền...”.

Căn cứ quy định nêu trên và theo báo cáo của các đơn vị, trường hợp Ngân hàngNông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Chi nhánh Agribank Thăng Long)bán tài sản bảo đảm tiền vay là Nhà máy Xi măng Thanh Liêm cho Công ty cổ phầnđầu tư Thành Thắng Group theo đúng quy định của pháp luật về xử lý tài sản bảođảm tiền vay để thu hồi nợ thì tài sản bảo đảm tiền vay này thuộc đối tượng chịuthuế GTGT với thuế suất 10%. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ViệtNam xuất hóa đơn GTGT đối với hoạt động bán tài sản bảo đảm tiền vay tại thờiđiểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn Việt Nam, Công ty cổ phần đầu tư Thành Thắng Group biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Cục Thuế tỉnh Ninh Bình;
- Vụ: CST, PC, TCNH (BTC);
- Vụ: CS, PC, KK (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu