BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3151/TM /KH

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2001

CÔNG VĂN

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 3151 TM/KH NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC BÁO CÁO TIẾP NHẬN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI

Kính gửi: Bộ Tài chính

Thực hiện đề nghị của Quý Bộ tại Công văn số 7069/TC /VT ngày 30/07/2001 về việc báo cáo tiếp nhận viện trợ không hoàn lại, Bộ Thương mại xin báo cáo như sau:

Do tính đặc thù của ngành thương mại nên Bộ Thương mại có ít các khoản viện trợ của các tổ chức Chính phủ, phi Chính phủ nước ngoài. Năm 2001, Bộ chỉ tiếp nhận 01 Dự án "Hỗ trợ Xúc tiến thương mại và Phát triển xuất khẩu" do Liên Hợp Quốc và Chính phủ Thuỵ Sĩ đồng viện trợ với số tiền là 775.000 USD, Cục xúc tiến thương mại là chủ Dự án.

Dự án bắt đầu triển khai từ tháng 2/2001, sau 5 tháng hoạt động tính đến ngày 30/6/2001, 6 trong số 16 hoạt động chính của Dự án đã được triển khai, đạt khoảng 40% kế hoạch cả năm. Giá trị rút vốn thực tế là 221 ngàn USD đạt 39% so với kế hoạch rút vốn năm, sở dĩ giá trị rút vốn đạt thấp vì 6 tháng đầu năm Dự án đang trong thời gian khởi động, các kế hoạch hoạt động đang được chuẩn y. Tuy nhiên, Dự án đang được triển khai theo đúng tiến độ đã quy định trong văn kiện Dự án.

Trên đây là báo cáo tình hình tiếp nhận viện trợ không hoàn lại 6 tháng đầu năm 2001 của Bộ Thương mại, xin gửi tới Quý Bộ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trịnh Thanh Hiền

(Đã ký)