BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3152/TCHQ-KTTT
V/v: giải đáp chế độ chính sách

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2006


Kính gửi:
Công ty Thương mại và sản xuất vật tư thiết bị GTVT (199B Minh Khai, hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời công văn số 503/XNK ngày 8/6/2006 của Công ty Thương mại và sản xuất vật tư thiết bị giao thông vận tải về chính sách thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với hàng hóa sản xuất xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Các vấn đề Công ty hỏi tại công văn trên đã được quy định tại Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT.

Theo quy định tại các văn bản này thì:

Về thuế nhập khẩu: Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được hoàn thuế nhập khẩu (nếu đã nộp) hoặc xét không thu thuế nhập khẩu (nếu chưa nộp) tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu (quy định tại điểm 5 mục I Phần E Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính).

Cơ quan hải quan nơi Công ty nhập khẩu nguyên liệu sẽ xem xét hoàn thuế nhập khẩu (không thu thuế) cho nguyên liệu nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu.

Về thuế GTGT: Hàng hóa xuất khẩu thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và được hoàn (khấu trừ) thuế giá trị gia tăng đầu vào theo quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính. Cơ quan thuế (nơi quản lý doanh nghiệp) sẽ thực hiện hoàn (khấu trừ) thuế GTGT nguyên liệu đầu vào.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Thương mại và sản xuất vật tư thiết bị GTGT được biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT (2), KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An