VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3152/VPCP-KGVX V/v hỗ trợ vốn đầu tư XD, sửa chữa các cơ sở tôn giáo.

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bảnsố 1641/BHVTTDL-VP ngày 07 tháng 5 năm 2008 về việc Ủy ban nhân dân tỉnh LàoCai xin phép bắn pháo hoa tầm thấp trong dịp tổ chức Tuần Văn hóa Du lịch BắcHà năm 2008 tại huyện Bắc Hà, căn cứ Quyết định số 74/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp TếtNguyên đán, một số ngày kỷ niệm của đất nước, của các địa phương và các ngày hộivăn hóa, du lịch thể thao, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thực hiện theo đúng quyđịnh hiện hành về việc tổ chức bắn pháo hoa, không tổ chức bắn pháo hoa nhân sựkiện trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao vàDu lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và các cơ quan liên quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính;- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: KTTH, ĐP, NC, TTĐT;- Lưu: VT, KGVX (03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản