BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3153 TCT/CS
V/v miễn giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 22506/CT-NQĐ2 ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Cục thuế thành phố Hà Nội hỏi về việc xác định trường hợp được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3, Mục I Phần Đ Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14 tháng 7 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định: “Cơ sở sản xuất trong nước đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm của năm đầu và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tăng thêm do đầu tư mới mang lại của hai năm tiếp theo”.

Vậy Công ty TNHH Ý Anh là cơ sở hoạt động kinh doanh thương mại đến tháng 10 năm 2000 Công ty có đăng ký bổ sung ngành nghề sản xuất phụ tùng xe máy, mũ bảo hiểm xe máy, dịch vụ sửa chữa, bảo hành, bảo trì xe máy và Công ty mua sắm máy móc thiết bị, đi thuê nhà xưởng thì không thuộc đối tượng được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định nêu trên.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc