VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------------------
Số: 3154/VPCP-KTN
V/v: thăm dò khoáng sản molipden khu vực Kin Tchang Hô, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần khoáng sản MTC (công văn số 08/KS-MTC ngày 19 tháng 10 năm 2010), ý kiến Bộ Công Thương (công văn số 6024/BCT-CNNg ngày 14 tháng 7 năm 2008), Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 1443/BTNMT ngày 4 tháng 5 năm 2011), Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai công văn số 2582/UBND-CN ngày 13 tháng 10 năm 2008) về việc thăm dò molipden khu vực Kin Tchang Hô, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
1. Đồng ý dừng công tác điều tra khoáng sản trên diện tích 50 ha, để tiến hành công tác thăm dò, khai thác mỏ molipden khu vực Kin Tchang Hô, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai vào giai đoạn 2011 - 2020 thuộc Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipden Việt Nam đến năm 2015, có xét đến 2025 đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại quyết định số 11/2008/QĐ-BCT ngày 05 tháng 6 năm 2008.
2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan xem xét những vấn đề liên quan đến đề án thăm dò quặng molipden tại khu vực nêu trên để cấp giấy phép thăm dò theo quy định.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Tổng cục ĐC & KS Việt Nam;
- Công ty CP khoáng sản MTC VN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Vụ ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), Dg (15).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Văn Trọng Lý