BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3155/LĐTBXH-TL
V/v xếp lương đối với viên chức Quản lý trong Công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 5 tháng 9 năm 2003

Kính gửi: Công ty cổ phần xe khách Nghệ An

Trả lời công văn số 548/2003/CPXK ngày 10 tháng 8 năm 2003 cửa Công ty Cổ phần Xe khách Nghệ An về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước thì Công ty cổ phần có trên 50% tổng số vốn của nhà nước thuộc đối tượng áp dụng thang lương, bảng lương quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ. Trong đó, các viên chức quản lý của Công ty (gồm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng) xếp lương theo bảng lương chức vụ quản lý theo hạng doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP nói trên (trong hệ số lương chức vụ theo hạng doanh nghiệp đã bao gồm phụ cấp chức vụ) làm cơ sở để đóng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thực hiện các chế độ khác theo quy định của Bộ Luật lao động.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty cổ phần Xe khách Nghệ An được biết và thực hiện đúng quy định của Nhà nước.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân